reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Výstavba City Areny si vyžiada niekoľko podstatných zmien v doprave

Výstavba nového polyfunkčného centra a komplexná rekonštrukcia futbalového Štadióna Antona Malatinského v Trnave si vyžiada viaceré zásadné zmeny v doprave.

Z navrhovaného zámeru, ktorý predložila spoločnosť City-Arena, a.s. inštitúciám na posudzovanie vplyvov na životné prostredie vyplýva, že v súvislosti s prevádzkou centra a štadióna sa odhaduje zvýšenie dopravného zaťaženia v lokalite zo súčasných takmer 4200 vozidiel za hodinu na viac ako päťtisíc.

Novým prvkom bude zriadenie ľavého odbočenia z Hlbokej ulice na Halenársku a vytvorenie novej svetelne riadenej križovatky pri čerpacej stanici OMV.

Stavebné úpravy si vyžiadajú aj ostatné dotknuté križovatky. Návrh predložený investorom predpokladá so zriadením dvoch okružných križovatiek na Halenárskej ulici. Jedna z nich bude umiestnená na vjazde do objektov z Halenárskej na rohu mestského amfiteátra, druhá má vzniknúť pri múzeu na križovatke Halenárska – Dolné Bašty.

Grafické znázornenie navrhovaného riešenia dopravnej situácie
(kliknite pre zväčšenie):

Zdroj: Dopravná štúdia (HBH projekt, 09/2012)

Zásadnú zmenu dopravy v území spôsobí uzatvorenie časti Sladovníckej ulice pri parkovisku (medzi Kollárovou a amfiteátrom) a potreba presmerovania dopravy, ktorá má vzťah k centrálnej mestskej zóne.

Návrh bol zameraný na alternatívu s ľavým odbočením z Hlbokej ulice, ktorá sa na základe predchádzajúcich porovnaní javí ako vhodnejšia ohľadom na presmerovania, ako aj zaťaženia dotknutej komunikačnej siete. Dopravné riešenie územia je založené na nosnej funkcii komunikácie Sladovnícka – Hlboká, ktoré vzhľadom na svoje šírkové usporiadanie poskytujú priestor pre prenesenie zvýšených dopravných intenzít, ako aj možnosti zriadenia ľavého odbočujúceho pruhu z Hlbokej na Halenársku ulicu,“ približuje investor v zámere.

Návrh predpokladá s ponechaním križovatky Sladovnícka – Hlboká – Kollárova – Spartakovská v režime svetelne riadenej križovatky aj napriek tomu, že v rámci územného plánu mesta Trnava sa výhľadovo uvažuje v tomto uzle s okružnou križovatkou.

Výhody ponechania existujúceho typu križovatky zhrnul investor nasledovne: „Navrhované ľavé odbočenie z Hlbokej ulice bude zabezpečené tiež svetelnou signalizáciou a obe križovatky bude možné skoordinovať v rámci signálnych plánov, signálne plány je možné operatívne prispôsobovať aktuálnej dopravnej situácii, svetelne riadená križovatka umožňuje bezpečnejší pohyb pešej a cyklistickej dopravy, a, napokon, stavebné riešenie existujúcej križovatky je možné bez veľkých stavebných zásahov prispôsobiť budúcej dopravnej situácii.“

Križovatka Sladovnícka–Hlboká-Kollárova-Spartakovská má byť upravená preznačením vodorovného dopravného značenia a rozšírením plôch dopravných ostrovčekov pre zvýšenie ochrany chodcov a cyklistov.

Cyklistické trasy budú vedené pozdĺž komunikácií Spartakovská, Hlboká a Kollárova obojstranne, pozdĺž ulice Sladovnícka jednostranne samostatným telesom na Hlbokú ulicu.

Novým prvkom bude doplnková trasa pre chodcov vo forme mimoúrovňovej lávky ponad Hlbokú ulicu.

Plánované zmeny na jednotlivých uliciach v kocke:
Hlboká ulica:

Úprava Hlbokej ulice bude obsahovať dopravne najvýraznejšiu zmenu – vytvorenie nového pruh pre ľavé odbočenie smerom na Halenársku ulicu. Takto vzniknutá križovatka na Hlbokej ul. bude riasená CSS v koordinácii s križovatkou Kollárova- Spartakovská/Sladovnícka-Hlboká. Križovatka umožní obojsmerný prístup z Hlbokej ul. na Halenársku ul. a pravé pripojenie z Halenárskej ul. Ľavé odbočenie plne nahradí uzatvorený úsek Sladovníckej ulice, ktorý sa stane súčasťou areálu City Arény ( z Kollárovej ulice tu vznikne hlavný peší vstup a z Halenárskej ulice
jeden z troch vjazdov do podzemných garáží).

Kollárova ulica:

Úprava Kollárovej ulice zahŕňa dispozičné zmeny celého uličného priestoru. Komunikácia zostáva dvojpruhová, obojsmerná, so samostatnými pruhmi pre ľavé odbočenie. Po oboch stranách komunikácie sa vedľa krajných jazdných pruhov zriadia jednosmerné cyklistické pruhy. Z Kollárovej ulice je navrhovaný vjazd do garáže objektu B pre vozidlá návštevníkov polyfunkčného centra, hotela a športoviska a bude umožnený pre osobné vozidlá nákladné vozidlá skupiny N1 (zásobovanie) a autobusy (príjazd športovcov – mužstiev).
Vjazd do objektu vytvorí neriadenú stykovú križovatku, ktorá si vyžiada zriadenie samostatného pruhu pre odbočenie vľavo z Kollárovej ul. Z objektu City Arény bude umožnené iba odbočenie vpravo, pričom je možné dopravným značením umožniť ľavé odbočenie pre zásobovanie, prípadne pre autobusy futbalového klubu.

Halenárska ulica:

Halenárska ulica bude tvoriť nielen hlavný vstup so CMZ, ale aj umožní vjazd do podzemnej hromadnej garáže riešeného objektu B na juhozápadnom rohu areálu amfiteátra. Križovatky na Halenárskej ulici sú navrhované ako malé okružné križovatky. Parametre križovatiek umožňuje prejazd vozidiel skupiny. N1 a autobusov (bežných mestských typov). Na úseku od Hlbokej po vstup do objektu B je samostatným ľavým odbočením zabezpečený vjazd pre zásobovanie. Prístup verejnosti do uvedeného vjazdu bude vylúčený dopravným značením.

Dolné bašty:

Úprava ulice Dolné bašty spočíva v zmene šírkového usporiadania uličného priestoru medzi existujúcou zástavbou a múrom mestských hradieb. Smerové vedenie komunikácie bolo mierne upravené kvôli napojeniu na navrhovanú okružnú križovatku Halenárska/Dolné bašty.

Športová ulica:

Športová ulica bude rozdelená na dve časti s odlišnou organizáciou dopravy, ktorá sa vzájomne plynulo prepája, stavebne však obe úseky zostávajú podľa súčasného stavu dvojpruhové. Prvá časť začína v stykovej križovatke Dolné bašty/Športová a končí za napojením sa vjazdu do riešeného objektu B. Na tento úsek sa pripája aj vjazd do garáže riešeného objektu C. Organizácia dopravy je na tomto úseku obojsmerná, aby bol umožnený neobmedzený príjazd a výjazd k obom objektom.
V druhom úseku v smere na Kollárovu ulicu zostáva organizácia dopravy jednosmerná v jednom jazdnom pruhu, pričom sa druhý jazdný pruh (tak ako v súčasnosti) využije na parkovanie s pozdĺžnym radením. Chodníky sa v tomto úseku v nutnej miere zrekonštruujú, cyklistická doprava bude v dopravnom priestore komunikácie.

Objekt polyfunkčného centra bude mať štyri pešie vstupy, jeden z juhu z Kollárovej ulice, druhý zo severu z Halenárskej ulice, tretí zo severu od Halenárskej ulice na poschodí z pešej lávky a štvrtý zo severu z novovytvorenej pešej zóny.
Zároveň ma štyri vstupy pre dopravu z Kollárovej, Športovej a dva z Halenárskej ulice. Vstup z Kollárovej je kombinovaný pre návštevníkov a zásobovanie, jeden z Halenárskej je pre návštevníkov a druhý pre zásobovanie.

Pod prevádzkou polyfunkčného centra budú umiestnené dve podlažia a pod severnou tribúnou jedno podlažie garáží.

Hlavný vstup do štadióna s predpokladanou kapacitou 18 984 návštevníkov je navrhnutý zo Športovej ulice. Vstup obslúži severnú, západnú a časť východnej tribúny. V rámci objektu hlavného vstupu je navrhnutá integrovaná prevádzka bufetu a sociálne zariadenie obsluhujúce západnú tribúnu.
Južná časť východnej tribúny je obsluhovaná štvoricou vstupov z Kollárovej ulice. V blízkosti vstupov sú riešené predajné miesta vstupeniek. V najnižšom podlaží je navrhnuté vyhradené parkovanie pre funkcionárov klubu, hráčov a dvojicu autobusov.

Rekonštrukcia Štadióna Antona Malatinského a výstavba polyfunkčného centra s obchodmi, hotelom, administratívnymi priestormi, apartmánmi a podzemnými parkovacími miestami pre asi 1100 vozidiel v odhadovanom imnvestičnom náklade 76 miliónov eur má začať na jar 2013. Investor predpokladá s dokončením projektu na konci roka 2014.

Ulož ako PDF
Napísal 17. decembra 2012 14:06. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Výstavba City Areny si vyžiada niekoľko podstatných zmien v doprave”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.