reklama

Primátor podľa hlavného kontrolóra a niektorých poslancov porušil zákon, Bročka má odlišný názor

V rozpore so zákonom o obecnom zriadení prebehlo podľa názoru hlavného kontrolóra mesta Trnava Vladimíra Krátkeho vymenovanie jedného z členov dozornej rady spoločnosti STEFE Trnava (bývalý TT-Komfort). Návrh primátora Petra Bročku na vymenovanie vedúcej odboru majetkového a právneho na mestskom úrade Jany Tomašovičovej a jej schválenie do dozornej rady spoločnosti na zasadnutí spoločníkov považuje hlavný kontrolór za úkon, ktorý je v rozpore s ustanoveniami zákona číslo 369/1990.

Žiadosť k prešetreniu zákonitosti postupu primátora v súvislosti s doplnením člena dozornej rady (DR) v obchodnej spoločnosti predložil hlavnému kontrolórovi Vladimírovi Krátkemu poslanec Rastislav Mráz na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Citujúc ustanovenie zákona č. 369 o obecnom zriadení Mráz upozornil, že zákon jasne vymedzuje kompetencie mestského zastupiteľstva, ktoré sú odlišné od kompetencií primátora. “Iba mestské zastupiteľstvo má kompetenciu zriaďovať, zrušovať obchodné spoločnosti a stanovuje, ktoré osoby budú v kontrolných orgánoch obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkový podiel,” uviedol R. Mráz.

“Boli sme upozornení druhým spoločníkom na dlhodobé neobsadenie pozície druhého zástupcu mesta v dozornej rade. Preto som nominoval pani Tomašovičovú. Bolo to riešenie situácie, ktorá nastala pre dlhodobé neobsadenie pozície. Teraz je na poslancoch, či pani Tomašovičovú schvália, alebo vymenujú niekoho iného na základe konsenzu,” reagoval Bročka v decembri. Spoločnosť Stefe má v DR troch, mesto Trnava dvoch členov.

Ako ďalej pripomenul Bročka, podľa jeho informácií teoreticky hrozilo zrušenie spoločnosti a vedenie mesta bolo na túto skutočnosť upozornené zástupcami Stefe. “Neišlo o žiadny špekulatívny spôsob dosadzovania, zvolili sme osobu, ktorá na meste pracuje dlhodobo a má skúsenosti. Bol som presvedčený, že z právneho hľadiska je to v poriadku,” vyhlásil.

kratky
Hlavný kontrolór mesta Trnava Vladimír Krátky počas rokovania MZ

Reprofoto: mesto Trnava

Z týmto názorom nesúhlasil poslanec Mráz, ktorý upozornil, že súd rozhoduje o zrušení spoločnosti až po vtedy, ak sa v kalendárnom roku nekoná valné zhromaždenie alebo tri mesiace nie je ustanovená dozorná rada. “Pýtam, sa, prečo ste nás na toto riziko neupozornili, boli by sme na to reagovali. Z vlastnej skúsenosti viem, že takýchto prípadov sú stovky a registrový súd nekoná. V tomto prípade by nekonal aj preto, že štyri mená boli riadne zapísané, preto sa predpokladá, že DR je ustanovená riadne. Navyše ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti, pred jej zrušením upozorní spoločnosť a stanoví lehotu na odstránenie dôvodu na zrušenie, ktorá nesmie byť krašia ako 30 dní. Preto vašu argumentáciu považujem za chabú,” konštatoval.

JUDr. Jana Tomašovičová bola vymenovaná na návrh primátora do dozornej rady spoločnosti Stefe Trnava 20. novembra 2015. Na decembrovom rokovaní poslanci po niekoľkých neúspešných pokusoch na predošlých zastupiteľstvách napokon zvolili za druhého člena DR za mesto Trnava poslanca Pavla Nižnánskeho. V obchodnom registri je vznik jeho funkcie datovaný od 8. januára 2016, k rovnakému dátumu zanikla funkcia v DR Jane Tomašovičovej.

Vedúca odboru právneho na mestskom úrade zastávala funkciu člena DR za mesto vtedy ešte v spoločnosti TT-Komfort aj v rokoch 2010 a 2011.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava predniesol poslanec Mráz na zasadnutí MZ v utorok 2. februára 2016 (kompletný materiál tu).

Vladimír Krátky okrem iného konštatuje, že “zástupca spoločníka Mesta Trnava (primátor mesta – pozn. red.) si nemôže svojvoľne prevziať právomoc mestského zastupiteľstva, ktorá je zastupiteľstvu výlučne daná ustanovením zákona o obecnom zriadení… kompetenciu voľby člena dozornej rady môže vykonať ako zástupca mesta až po schválení navrhovaného kandidáta za člena dozornej rady na úrovni mestského zastupiteľstva… v kontexte zákonných ustanovení to znamená, že prvým krokom je schvaľovanie zástupcu mesta do kontrolného orgánu mestským zastupiteľstvom (zákon o obecnom zriadení) a až následne je možný druhý krok – návrh a schvaľovanie kandidáta zástupcom mesta –v rámci kompetencií spoločníka valného zhromaždenia (Obchodný zákonník)… v prípade absencie schválenia člena dozornej rady mestským zastupiteľstvom, nemal zástupca Mesta Trnava zákonné oprávnenie následne vysloviť, dať súhlas na prijatie uznesenia na schválenie nového člena dozornej rady spoločnosti na zasadnutí spoločníkov spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.”

Na záver hlavný kontrolór skonštatoval, že “na základe vyššie uvedených skutočností som ako hlavný kontrolór Mesta Trnava dospel k záveru, že v prípade, ak zástupca Mesta Trnava pri realizovaní kompetencií spoločníka obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. navrhoval voľbu 2. člena dozornej rady tejto spoločnosti (následne hlasoval za prijatie uznesenia spoločnosti zo dňa 20.11.2015, ktorým bol do funkcie člena dozornej rady za spoločníka mesto Trnava spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. zvolený 2. člen) bez predchádzajúceho schválenia kandidáta za člena dozornej rady mestským zastupiteľstvom mesta Trnava, bol tento jeho úkon v rozpore s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.”

Svoje stanovisko k téme vyjadril aj primátor Peter Bročka.

“Rešpektujem názor hlavného kontrolóra a nebudem ho rozporovať. Podľa paragrafu 66 obchodného zákonníka ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. To znamená, že povinnosť orgánu ustanoviť do funkcie nového člena do troch mesiacov vzniká vždy. Uvoľnenie funkcie nastalo 13.8. 2015, teda trojmesačná lehota na ustanovenie nového člena DR uplynula 13. 11. 2O15. Možno teda konštatovať, že nedoplnením člena DR v zákonom stanovenej lehote došlo k porušeniu ustanovení obchodného zákonníka a tiež spoločenskej zmluvy. K napraveniu vzniknutej situácie mohlo prísť iba znížením počtu členov DR prostredníctvom zmeny spoločenskej zmluvy alebo doplnením člena DR.
Správa hlavného kontrolóra nerieši ustanovenie paragrafu 11, ods. 4, písmeno l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v kontexte príslušných ustanovení obchodného zákonníka. Správa sa nezaoberá skutočnosťou resp. polemikou či mestské zastupiteľstvo neporušilo ustanovenie par. 66, ods. 1, tým, že nenominovalo v lehote určenej zástupcu mesta do funkcie člena dozornej rady. Pritom obchodný zákonník jednoznačne hovorí, že valné zhromaždenie musí do troch mesiacov ustanoviť nového člena dozorného orgánu spoločnosti. Podľa správy hlavného kontrolóra má rozhodnutie MZ o schválení zástupcu mesta v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti založenej mesto prednosť pred založením člena valným zhromaždením, a teda nominácia zástupcu do DR má predchádzať rozhodnutiu valného zhromaždenia. Uvedený záver odôvodňuuje hlavný kontrolór predchádzajúcim uznesením MZ, pričom opomenul skutočnosť, že zákon o obecnom zriadení, ani iný právny predpis, jednoznačne neurčuje, že je potrebné a nevyhnutné, aby zástupcov mesta v dozornej rade vopred schválilo mestské zastupiteľstvo.
Záver správy je odôvodnený tým, že zástupca spoločníka mesta Trnava má ako člen valného zhromaždenia oprávnenie rozhodovať o voľbe člena DR, avšak až po schválení navrhnovaného kandidáta mestským zastupiteľstvom. Skutočnosť, že MZ prináleží schvaľovať zástupcov mesta do kontrolných orgánov obchodných spoločností založených mestom ešte nezakladá konštrukciu, že zástupca mesta nie je oprávnený hlasovať o voľbe člena DR pred rozhodnutím MZ o kandidátovi mesta. Ako primátor mesta som nemal v úmysle ustanoviť člena DR bez schválenia mestským zastupiteľstvom, o čom svedčí aj materiál spracovaný na najbližšie rokovanie MZ (v decemnri – pozn. red.) bezodkladne po voľbe člena DR valným zhromaždením.
Do pozornosti dávam aj to, že tento materiál bol spracovaný v alternatívach a nijakým spôsobom nepredujikoval rozhodnutie MZ v prospech výsledku voľby valného zhromaždenia.
Nehovoriac o tom, že doplnenie člena DR bol na programe nie jedného predchádzajúceho rokovania zastupiteľstva, pričom k schváleniu zástupcu mesta od februára 2015 neprišlo. Boli na to štyri rokovania MZ.
MZ napokon nominovalo do DR Pavla Nižnánskeho. Beh ohľadu na obsah rozhodnutia MZ došlo k naplneniu ustanovenia paragrafu 11, ods. 4, písmeno l, zákona č. 369/1990 a MZ nebola odopretá jeho právomoc. Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra je v DR vedený pán Nižnásky. Predložením materiálu na rokovanie MZ bola zabezpečená realizácia zákonnej kompetencie MZ rozhodnúť o zástupcovi v orgáne spoločnosti. Protiprávny stav by nastal v prípade, ak by takýto materiál nebol do zastupiteľstva predložený, resp. by nebola vykonaná zmena vo funkcii DR mestským zastupiteľstvom. Keďže zo žiadneho platného právneho predpisu nevyplýva postupnosť krokov ustanovení zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností založených obcou, nemôžeme konštatovať porušenie či obchádzanie zákona o obecnom zriadení, rovnako ani konštatovať neplatnosť voľby člena DR,”
vyjadril sa primátor Bročka.

Poslanec Mráz vo svojom vystúpení na februárovej schôdzi pripomenul svoj postoj, že malo prebehnúť ustanovenie člena DR na mestskom zastupiteľstve, až následne sa mali aplikovať ustanovenia obchodného zákonníka.

“Nahliadnutím do obchodného registra je zrejmé, že dozorná rada aj orgány spoločnosti boli celý čas ustanovené a zrušenie spoločnosti nehrozilo,” myslí si Rastislav Mráz a vyjadrenia o nutnosti rýchleho ustanovenia člena DR primátorom priprovnal k strašeniu bubákom, ktorý neexistuje.

“Naopak, ja rozumiem vašej úpornej snahe vytvárať bubákov z tohto konania, ktoré je pre život v meste dá sa povedať bezvýznamné a ide len o akúsi akademickú debatu dvoch ľudí, ktorí sa tu o tom budú baviť, pretože ostatní to môžu len sledovať a neviem, či si z toho urobia nejaký záver. Pre laickú verejnosť je toto len takpovediac jalová debata,” reagoval na slová poslaneckého kolegu z KDH Marián Galbavý z Lepšej Trnavy.

Odlišný názor na pohľad primátora Bročku prejavil poslanec Štefan Bošnák. “Pán primátor, pri vašich slovách ma prechádzal mráz po chrbáte. S veľkou ľahkosťou hovoríte, že sa nič nestalo. Ak si myslíte, že porušovanie platných zákonov tejto republiky môžeme kategorizovať že sa nič nestalo, tak z toho ma mrazí. Zákon o obecnom zriadení, ktorý dáva jednoznačnú kompetenciu delegovať do DR mestskému zastupiteľstvu, si vysvetľujete po svojom. Nevyužili ste možnosti, ktoré ponúka obchodný zákonník, mali ste konať, ale nie tak, že si prevezmete kompetenciu mestského zastupiteľstva a urobíte si to po svojom. Z toho ma mrazí. Mám obavy, že toto sa môže opakovať, nerozumiem vášmu prístupu. Došlo tu jasne k porušeniu zákona o obecnom zriadení. Mali ste informovať mestskú radu, že nám niečo hrozí a nevyhovárejte sa, že je to vec mestskej rady a mňa do toho nič. To nie je pravda. A to nie je prvý prípad na tomto zastupiteľstve,” prezentoval v diskusii svoj postoj bývalý primátor Bošnák.

Peter Bročka k slovám svojho predrečníka reagoval: “Aj mňa trápi, že bol porušený obchodný zákonník tým, že MZ nechválilo člena DR a trápi ma to, že som sa bol nútený pohybovať na hrane zákona, čo vôbec nespochybňujem. Následne som vec predostrel na schválenie MZ. Všetci sme tu sľúbili dodržiavať zákony, ja som konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia aj s ohľadom na to, aby som chránil majetok tohto mesta. Že to bolo na hrane, to vôbec nespochybňujem. Moje rozhodnutie vôbec nebolo ľahké. Navyše zákon v tomto prípade vôbec nie je jednoznačný, pretože ak by som ho vykladal doslova, tak MZ sa nikdy nemusí uzniesť na žiadnom členovi dozornej rady. Potom sa pátam, čo sa bude diať. Nebudeme to riešiť cez obchodný zákonník, ten pre nás neexistuje? Pre obchodnú spoločnosť je tu v prvom rade obchodný zákonník, tej sa zákon o obecnom zriadení netýka. Ja som pri svojej nominácii navyše vybral človeka, ktorý v tejto dozornej rade už bol v minulosti schválený. To je podstatné, neurobil som špekulatívny úkon ani som sa nesnažil niekomu znepríjemniť život, dokazovať si nejaké svoje právomoci. Ale naopak, len som sa snažil vyriešiť danú situáciu. Som presvedčený, že som konal v rámci zákona a v najlepšom záujme pre mesto,” doplnil v rozprave svoj postoj primátor.

Odvolávanie sa na obchodný zákonník zo strany primátora rozporoval na záver diskusie vo svojom príspevku hlavný kontrolór Vladimír Krátky. Ako uviedol, uplatnenie znenia paragrafu 66 obchodného zákonníka o potrebe riešenia vzniknutej situácie do troch mesiacov nie je v tomto prípade možné, pretože zákonník hovorí o tom, že k tomuto postupu je možné pristúpiť až vtedy, ak by zostal v dozornej rade jediný člen, čo sa v tomto prípade nestalo.

Poslanci po viac ako 45-minútovej rozprave schválili uznesenie o tom, že MZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, ukladá mestskému úradu, aby pri príprave materiálov na rokovanie MZ a stanovísk pre primátora rešpektoval ustanovanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a žiada primátora mesta, aby pri uplatňovaní svojich kompetencií postupoval v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Ulož ako PDF
Napísal 8. februára 2016 8:17. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

44 komentárov pre “Primátor podľa hlavného kontrolóra a niektorých poslancov porušil zákon, Bročka má odlišný názor”

 1. 1
  Vlastimil says:

  Dobre Brocka, ale si im dal. Stara garda asi nevie zniest ze mlady neskuseny primator si dobre pocina.

 2. 2
  Pete says:

  Nuz priatelia, 20 rokov sa tu dosadzovali ludia do funkcii po politickej linii, kamarati, spolupartajnici, rodinni prislusnici.

  Mozno to bolo pred zakonom ciste ako panenka Maria, o moralke vsak pochybujem.

  A teraz sa tu robi z nicoho uplne nasilu kauza. Ved aj ten Brocka tam vlastne dosadil vasho cloveka, ktory pre vas na urade robil cele roky pravnika a sami ste ho do tej istej dozornej rady dosadzovali aj predtym.

  Uplne o nicom cele.

  • 2.1
   jan says:

   Vsetkych dosadzovali tak,ako im Vladko nakazal.Smeracka-Kadehacka mafia sa nezaprie…

   • 2.1.1
    xz says:

    A preto v tom pokracuje aj terajsi pan primator ? vid. p. Pavelka.. aj LT je potom mafia, nevidim rozdiel

    • 2.1.1.1
     jan says:

     xz netrep,je mi jedno kto je Pavelka,ale ak prešiel výberovým konaním,tak je to ok!No veď to písali Bez Rešpektu………to ma podrž.Majster Kopúnek sa nezaprie.Už mi dlho neprišiel tento slávny týždenník.Vladko všetko investuje do volieb.Napr.do lustrov na Bojnickom zámku.

     • 2.1.1.1.1
      xz says:

      je to ok, ked dotycny pan sedi na neverejnom zasadnuti ohladom svojej buducej prace a potom sa zjavi na vyberku, pricom ma velku vyhodu oproti ostatnym, kedze tam bol pritomny ? To je teda transparentne..

    • 2.1.1.2
     Jozo says:

     Ze LT mafia,smejem sa.Ja Vam poviem,kde sa stretava,sedava mafia.Vo VIP Sparta.Chodi tam aj jeden clovek,ktory mal a este ma pod sebou ludi,ktorym hovoria bytova mafia.A jeden z nich spravil dve lupeze v banke a dostal za to podmienku!Ten clovek bol kedysi v PZ.A bolo to aj mediach..

 3. 3
  Popo says:

  Kazdy sa zviditelnuje, ako vie a moze.
  Kedze Mraz, ako clovek na nic rozumne, pozitivne a kreativne nema potencial, tak aspom vsetko destruuje, krizizuje a mari, aby veci nesli, nepokracovali.
  Ako buduci kandidat na primatora, slabota. Nic pozitivne.
  Najlepsie ignorovat takychto ludi.
  Myslel som, ze kdh ma naviac .

 4. 4
  patrik says:

  Viete ono je to tak , aj p. Bročka poukazoval na hocičo , tak môže čakať, že aj jeho sa budú pýtať, v podstate je to v poriadku, treba upozorňovať či v zlom či dobrom, dľa mňa má to tak byť, vysvetlilo sa to a karavana ide ďalej, len mňa trápi viac kedy už konečne sa zaujme nejaký postoj či postihy ku všetkému súkromnému v meste /nepokosené pozemky, niečo strašné na Halenárske -jamy , bor……okolo ROH a množstvo iných vecí. To ,že to nie je mestské nie je riešenie, treba to riešiť.

 5. 5
  ovca says:

  Ale ale zrazu iny meter ? Pred volbami by cela LT rozmetala zastupko a primatora,ze porusil zakon a teraz je vlastne vsetko v poriadku a nic sa nedeje :) Nuz, nejaky velky obrat, ked porusenie zakona sa nazyva malichernostou..

  • 5.1
   Juraj Fuzák says:

   ale vobec nie. Keby si cital vsetko tak by si zistil ze sa Brocka musel riadit nielen zakonom o obecnom zriadeni ale aj obchodnym zakonnikom. Balansoval na hrane jedneho aj druheho co aj priznal ale bol donuteny okolnostami a to takymi ze zastupitelstvo doteraz nezvolilo nikoho do dozornej rady danej spolocnosti.

   Malichernym nikto nenazyva ziadne porusovanie zakona, malicherna je ta trapna a pateticka debata okolo celeho. Skoda ze mraz nikomu nebehal po chrbte ked sa TT-Komfort zakladal a ked kvoli nemu odisiel poslanec Pacalaj zo zastupitelstva. Vtedy pani tvrostva nemali pateticke prejavy ako pred koncom sveta.

   • 5.1.1
    ovca says:

    Ja som to cital.. Len rovnaky meter ste pouzivali pred volbami, tak sa nemozte cudovat,ze vam druha strana vracia to iste.

   • 5.1.2
    ison says:

    “Podľa paragrafu 66 obchodného zákonníka ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. To znamená, že povinnosť orgánu ustanoviť do funkcie nového člena do troch mesiacov vzniká vždy”. Bohužiaľ MZ zasadá v dvojmesačnej perióde, alebo je potrebné v akútnej situácií zvolať mimoriadne MZ, takže pán primátor ak by sa chcelo, tak by to bolo bývalo ok.

    • 5.1.2.1
     džepeto says:

     esteze tam nebola “jedina” osoba statutarnym organom a to je podstatne, preto je paragraf 66 obchodného zákonníka v tomto pripade irelevantny

     • 5.1.2.1.1
      iv says:

      lenže tam nie je iba …jediným štatutárnym orgánom … ale aj členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady spoločnosti,

 6. 6
  Jarino says:

  stale som necital, kto je zodpovedny za pracharen .
  tak, ako to je ? zniceny, zdevastovany. Mestsky majetok. To je v poriadku ?

  • 6.1
   jan says:

   Jarino,zodpovední boli poslanci mestského zastupiteľstva,KDH a ľudia z TT-Komfortu.Tam bolo aj trestné oznámenie,ale ako to chodí na Slovensku,nikomu nič nedokázali.Krajčovič by vedel rozprávať

 7. 7
  patrik says:

  p. Fuzák súhlasím, ale ako budete riešiť tie veci okolo tých súkromníkov,- – majiteľov pozemkov, rozostavaných či nedokončených stavieb, ako som už písal, Halenárska jeden humus.

  • 7.1
   Juraj Fuzák says:

   ako ma mesto riesit nieco co mu nepatri? to ja netusim ani zdaleka

   • 7.1.1
    lubomir says:

    Tak ako sa to napriklad riesi v Rakusku, pokuty, sankcie, zil som tam,to nie je odpoved ze sa to neda riesit, vsetko sa da ked sa chce, je to na uzemi mesta a padla, ale tu sa do toho nikomu nechce je to haklive a narocne.

    • 7.1.1.1
     jan says:

     Ľubomír,ale my máme zlé zákony.Asi tak.Môžte vyzývať,aby si pokosil pozemok a nič z toho……Zlaté Rakúsko,Nemecko.

    • 7.1.1.2
     Juraj Fuzak says:

     asi tak, viac krat som sa osobne snazil a zistoval ake ma mesto paky pri podobnych pripadoch, napriklad pri nepokosenych pozemkoch. Donedavna nemalo ziadne, teraz ma ako take ale iba pokial je to v dotyku s verejnym priestorom (tu formulaciu ale presne nepoznam). Co sa tyka stavebnych pozemkov tak tam pokial viem nema takmer ziadne moznosti zo zakona.

   • 7.1.2
    ison says:

    Jednoduché riešenie: upraviť VZN o miestnych daniach a poplatkoch, kde pozemky určené na stavby, pozemky neošetrované a rozostavané stavby budu zdanené tak, že si každý špekulant rozmyslí čo bude s pozemkom robiť!!!

    • 7.1.2.1
     jan says:

     Nič v zlom,ale keď je zlý zákon, tak VZN nemôže byť lepšie. VZN nemôže byť nad zákonom! Stačia dobré zákony a nemusia byť žiadne VZNka!

     • 7.1.2.1.1
      julinka says:

      Napríklad Zákon o obecnom zriadení je celkom dobrý.Okrem iného presne určuje kompetencie zastupiteľstva a kompetencie primátora. To aby sa zbytočne nehádali a aby vedeli,kto čo môže,nemôže,musí.Samozrejme predpokladá sa , že zákon sa dodržuje.Problém je ak ten zákon nejaký primátor nedodrží. No a úplná hanba je ak ten primátor je právnik s titulom pred aj za menom!!!

      • 7.1.2.1.1.1
       jan says:

       Ale čo že,Julinka moja.Hanba je to,že nám tu dlhé roky vládol veľký Vlado-čašník,ktorý tu so svojimi ritolezmi,rozkrádali verejné financie!Nie je hanbou to,že sa človek snaží zachrániť náš majetok.Taký majster Pobiecký by nám vedel o tom rozprávať!V pokoji Jožko,v pokoji.

 8. 8
  patrik says:

  Pracháreň sice opravili, ale myslím , že to nie je také jednoduché nikto to nechce, je tam vraj spodná voda a smrad, tak tá budova bude velký problém, je to sice od veci, ale ozaj to špatí pešiu zónu.

 9. 9
  Laco says:

  Korunny princ trnavskeho KDH Rastislav sa predviedol mohutnym utokom, ale Brocka sa nenechal zatlacit do rohu ringu. Trener Bosnak mal zimomriavky.
  Krasne a napinave kolo vyhral na body Brocka, zapas pokracuje.

  • 9.1
   Juraj Fuzak says:

   tak teraz som odpadol :))))))

  • 9.2
   ison says:

   Lacko, tu nejde ani o pána Bročku, ani o pána Mráza, ale zákonný postup a ten bol porušený. Bohužiaľ do plaču je skutočnosť, že takto nezákonne bola do DR vymenovaná pani Tomašovičová, ktorá to za tie roky na MsÚ mala mať v malíčku a primátora mesta na to upozorniť. Takže z toho mi vychádza, že dlhodobá právnička MsÚ to buď mladému primátorovi zatajila, alebo jej právne vedomie je nedostatočné. To by mal pán Bročka aj celé MZ riešiť a nie sa navzájom napádať.

  • 9.3
   jan says:

   Nebojte,Brocina pripravíme na odvetu.V odvete už mráziček nedoboxuje………Druhé kolo bude ko!

 10. 10
  trnavčan says:

  reakcia na ison píše :

  A to nieje dôvod na odvolanie právničky MsU P. Tomašovičovej ?

  robotník , zdr. sestra atd. by boli ihned postihovaný

 11. 11
  trnavčan says:

  pardon opravujem gram. postihovaní

 12. 12
  Poorki Vlad says:

  Občania spamätajte sa! Kľud! Konečne sme na toho Bročiho Petiho aspoň niečo našli a vy mi tu celú koncepciu rozbíjate. V ďalšom volebnom období plánujem (ak teda zvolíte klasické overené štandartné politické strany) ďalšie skrášľovacie stavby mesta Trnava (alá nákupný štadión) s prispevkom z mestského rozpočtu, tak mi len trošku pomôžte v mojom snažení.

  • 12.1
   jan says:

   Veď vladko ide stavať aj hotel na parkovisku oproti VÚB.Čo to má spoločné so štadiónom?Prečo aj ten pozemok dostal za jedno poje..euro?

   • 12.1.1
    Poorki Vlad says:

    Tak, tak. Plochu bývalého parkoviska oproti VÚB je nutné poriadne využiť. A časom zmizne aj celý “ružový” park. A toho kockatého chodníka bude cesta pre autá.

    Nooo … pozemok bol za symbolickú cenu, hlavne z toho dôvodu, lebo aj táto stavba bude skrášľovať Trnavu a budú tam bývať turisti a futbaloví nadšenci Spartaka Trnava. A možnože to tiež vyhrá nejakú svetovú súťaž krásy, tak ako ju vyhral nový nákupný futbalový štadión.

 13. 13
  peter says:

  Takze pani na MZ ignorovali fakt, ze sa do DR nezvolil dalsi zastupca mesta. Natiska sa otazka, ci nahodou ludom od KDH nevyhovoval taky stav, ze v DR sedel len jeden zastupca mesta a ked pan starosta dosadil do DR dalsieho zastupcu, tak sa toho chytili hned jak pes za kostou.

  • 13.1
   julinka says:

   Ono to nebolo tak , že ” SA ” do DR nezvolil ďalší zástupca mesta , namiesto toho ” SA ” nebol zvolený zástupca mesta hlavne poslancami , ktorí si hovoria že sú LT…a v tvojej logike to vyhovovalo asi náhodou im ….Pozri si príslušné hlasovania a potom konšpiruj.

   • 13.1.1
    Juraj Fuzak says:

    no pan kolega nas poslancov za LT je 12 takze keby vsetkym vyhovovali kandidati ktorych navrhlo KDH tak by tam boli. Ja som aj na zastupitelstve povedal ze som za nich nehlasoval pretoze si myslim ze sa tam nehodia, bodka.

    a ano vo vasej konspiratorskej hlavicke sa zrodila myslienka ze nam ten stav vyhovoval aby tam Brocka mohol dosadit pani Tomasovicovu, ktoru sme si 20 rokov schovavali ako eso v rukave na urade aby sme ju potom mohli dosadit do TT Komfortu. Bravo smekam pred vasou predstavivostou, to ne skutocne nevymyslis ako sa hovori…

 14. 14
  jan says:

  Mňa by zaujímalo odkiaľ mala strana KDH peniaze na kampaň.Doteraz sme sa to nedozvedeli.Je strašná náhoda,že keď nastúpil k moci Bročka,tak Rakúšania predávajú svoj podiel.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.