reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Primátorská kandidátka Vanesa Šteinerová predstavila svoje myšlienky o fungovaní mesta

Nezávislá kandidátka na post primátora Trnavy Vanesa Šteinerová predstavila na tlačovej besede svoj pohľad na fungovanie mesta. V súčasnosti pracuje na poste vedúcej odboru opravných prostriedkov Okresného úradu v Trnave, kde ako odvolací orgán koordinuje referát pôdohospodárstva, lesníctva, starostlivosti o životné prostredie, katastra nehnuteľností, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, všeobecnej vnútornej správy.

Obyvateľom Trnavy chce Šteinerová ponúknuť takmer 18 – ročné skúsenosti z oblasti fungovania samospráv, ktoré sú, ako hovorí, „nenahraditeľné, nezameniteľné a na nezaplatenie“.

„V súvislosti s často používaným termínom komunálny sa niekedy zabúda na jeho pôvodný význam, tak ako ho prekladáme z latinčiny a iných jazykov – a to patriaci mestu, alebo mestský. Komunálnu úroveň môžeme prirovnať ku rodine, pretože aj tu sa treba správať s úctou a rešpektom! Komunálna úroveň by nemala mať priority, pretože tak, ako v rodine nie je jedno dieťa prioritnejšie pred druhým, tak i v meste by mali byť všetky priority rovnocenné. Dôležité je však ich poradie a to sa mení veľmi pružne podľa okolností,“ povedala na úvod.

Do komunálnych volieb kandiduje ako nezávislý, ženský kandidát, ktorý je „naklonený dohodám, ústretovosti, bezkonfliktnosti, taktnosti a všetkému, čo spríjemní a uľahčí život Trnavčanom“.


Vanesa Šteinerová počas tlačovej besedy

Hlavný motív svojho volebného programu si 45 – ročná Vanesa Šteinerová prepožičala z osvedčenej ľudovej múdrosti, ktorú poznáme z Dobšinského rozprávky O troch grošoch, pretože, ako tvrdí, jej princíp je overeným nástrojom hospodárenia aj rozvoja.

„Keďže aj mesto Trnava hospodári so svojim obmedzeným rozpočtom, je mojím hlavným cieľom, aby sa správanie mesta priblížilo ku trom grošom. Jeden groš vrátiť do sociálnej oblasti, jeden groš dať do ďalšieho rozvoja budúcim generáciám a z jedného groša žiť. No vždy s akcentom na človeka – Trnavčana,“ vysvetľuje.

Prvý groš vrátiť

„Za trnavskými hradbami našlo v minulosti útočisko mnoho obyvateľov mesta. Takéto ‚sociálne hradby mesta‘ musia dnes chrániť tých, ktorí to najviac potrebujú. Pretože Trnava bola a stále je mestom spolupatričnosti a ľudskosti. Sociálna oblasť si zasluhuje mimoriadnu pozornosť, preto je mojim zámerom prostredníctvom nej vrátiť pomyselný prvý groš,“ pripomína.

V sociálnej oblasti sa Šteinerovej pozornosť upriamuje na seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, ľudí v ťažkých životných situáciách, ako aj na deti, mládež a rodinu.

V rámci starostlivosti o seniorov chce nezávislá kandidátka bezodkladne pripravovať mesto na starnutie populácie – zvyšovať kapacitu v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby, podporovať domácich opatrovateľov, ktorí sa starajú o svojho člena rodiny či bezodkladne nadviazať komunikáciu s TTSK pri budovaní špecializovaných zariadení.

Pre osoby so zdravotným znevýhodnením je podľa jej slov nutné okamžité rozširovanie kapacít denných stacionárov pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj priebežné zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím a ich integrácia do spoločnosti.

Ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie, chce zabezpečiť 24-hodinové bývanie, pracovné programy pre ľudí bez domova aj pre mladých, so zameraním na nájdenie nového bývania.

Mesto by sa malo podľa Vanesy Šteinerovej postarať aj o pomoc rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, napríklad cez krízové bývanie spojené so sociálnym poradenstvom. S cieľom predchádzania sociálno-patologickým javom, realizáciou preventívnych programov, prácou s deťmi a rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia podporí rozvoj nízko prahových denných centier pre deti a rodinu na sídliskách .

„Vzhľadom na závažnosť tém v tejto oblasti je nevyhnutné bezodkladne zintenzívniť spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom, najmä v sociálnych oblastiach ktoré nie sú rozvinuté,“ doplnila.

Z druhého groša žiť

Prostriedky na život v meste je podľa Šteinerovej investovať okrem iného aj do postupnej rekonštrukcie základných a materských škôl, zvýšenia kapacity materských škôl, vyriešenia otázky nedostatku učiteľov na základných školách, projektu znovuobnovenia nevyužitej základnej školy na Mozartovej ulici, podpory všetkých športovcov a športových klubov na území mesta Trnava či rozšírovania kalendára kultúrno-spoločenských akcií.

Do tejto kategórie patrí aj oblasť dopravy. „Doprava predstavuje neodmysliteľnú súčasť nášho každodenného života. So svojimi viac ako 64 000 obyvateľmi musí Trnava ponúkať uspokojujúce dopravné riešenia. Riešenia, ktoré nielen že budú reflektovať súčasnosť, ale budú smerovať i do budúcnosti,“ pripomína.

Konkrétnymi krokmi má byť snaha o vybudovanie Južného obchvatu Trnavy v podobe rokovaní o polovičnom profile v 1. etape, pre jeho rýchlejšiu realizáciu, iniciovanie napojenia západného dopravného prepojenia – v prvej etape napojenie na severný obchvat Trnavy, a to od projektovej prípravy cez výkupy pozemkov.

„V rámci vnútorného mestského okruhu – Hospodárska, Rybníková, Hlboká je nevyhnutné zriadiť samostatný preferenčný autobusový pruh ako prvú a základnú podmienku rokovania s Arrivou pre skutočnú optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy tak, aby prehľadne slúžila ľuďom, aby bolo jasné kedy a akým spojom sa dostanú tam, kam potrebujú,“ približuje svoje predstavy V. Šteinerová.

V otázke riešenia statickej dopravy navrhuje aktualizovať a zaviesť do praxe Koncepciu parkovania v Trnave spracovanú v roku 2015 s reguláciou parkovania v obytných súboroch. Iniciovať chce vybudovanie parkovacieho domu na rohu ulíc Halenárska a Dolnopotočná súbežne s novou koncepciou parkovania a reguláciou parkovania na uliciach centra – Paulínskej, Kapitulskej a Štefánikovej.

Radnica by mala pod jej vedením pripraviť výstavbu pilotného ľahkého montovaného parkovania na vytypovanom obytnom súbore ako príklad pre ďalšie postupné budovania v jednotlivých obytných súboroch.

„Pokladám taktiež za mimoriadne dôležité ďalej podporovať budovanie cyklistickej infraštruktúry s dôrazom na koncepciu budovania bezpečných trás pre cyklistov,“ pripomenula.

Tretí groš odovzdať

„Cieľom V. Šteinerovej je v oblasti životného prostredia odovzdať pomyselný tretí groš v podobe zelenej a kvitnúcej Trnavy budúcim generáciám.

Napríklad aj tvorbou a revitalizáciou zelene. „Mesto Trnava má podľa štatistiky nedostatok zelených plôch, ktoré sú odporučené na jedného obyvateľa. Z tohto dôvodu je dôležité minimalizovať plošné rozširovanie parkovacích plôch v neprospech zelených plôch. Nevhodný stav pociťujeme už teraz, hlavne v letných mesiacoch, kedy sa niektoré časti nášho mesta menia na rozpálenú ‚džungľu‘. Pokladám za dôležité zapracovať na lokalite Medziháj na revitalizácii pôvodného toku Parnej. Je to akcia, ktorá môže mať výraznejší dopad na zmenu mesta a tým následne krajiny, resp. môže byť prvou lastovičkou pri jej obnovovaní. Ďalej je dôležité, aby sa mesto pokúsilo vysporiadať pozemky pod lokalitami, ktoré sú v územnom pláne určené na budovanie verejnej zelene a to tak, aby v každej mestskej časti vznikol kvalitný a hodnotný oddychový priestor,“ sprostredkovala svoje myšlienky.

Dôraz je potrebné klásť aj na lokalitu Kamenný mlyn, ktorá je pre Trnavčanov už nepostačujúca. Zasadiť sa chce v komunikácii s prenajímateľmi pôdy a ďalšími inštitúciami k postupnej premene krajiny tak, aby sa veľké kompaktné lány náchylné na pôdnu eróziu vhodnými opatreniami mohli upraviť na menšie úseky. „Zvýšila by sa tým biodiverzita, znížila veterná erózia aj celkové prehrievanie okolia Trnavy,“ skonštatovala.

V otázke odpadov poukázala na potrebu riešenia zväčšujúcej sa skládky na Zavarskej ceste.

„Naše pohorie z odpadu umiestnené za Trnavou rastie veľkou rýchlosťou. Zvýšila sa síce separácia odpadu, no neustály nárast môžeme prirovnať ku časovanej bombe. Mojou snahou bude podporovať všetkými dostupnými prostriedkami tzv. obehové hospodárstvo. Obehové hospodárstvo sa snaží predchádzať vzniku odpadu tým, že odpad v čo najväčšej miere recykluje teda uvádza späť do obehu. Jedným z príkladov môže byť zvýšenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré tvoria významnú časť komunálneho odpadu a následné dobudovanie kompostární slúžiacich na jeho spracovanie,“ konkretizuje.

Tri groše zarobiť

Zlepšiť finančnú situáciu mesta navrhuje Šteinerová využívaním systému Hodnota za peniaze, ktorý podľa jej slov preukázateľne a to najmä pri verejných súťažiach vykazuje úsporu verejných financií až do výšky 40% výdavkov, realizáciou chránených dielní, kaviarní či reštaurácií v dlhodobo nevyužívaných priestoroch mesta, opatreniami na zvýšený prínos z cestovného ruchu, okamžitou komunikáciou s podnikateľskou obcou v snahe o obmedzenie odlivu podnikateľských aktivít smerom do Bratislavy a zatraktívnením podmienok pre biznis v Trnave či nadväzovaním partnerstiev a spolupráce s inými mestami a zdieľať ich know-how.

„Na komunálnej úrovni je nevyhnutné venovať sa súbežne všetkým témam, v ktorých má samospráva určené kompetencie, nakoľko všetky tieto oblasti sú rovnocenné, je nevyhnutné len postaviť im hierarchiu. Je to ako v rodine, kde máte štyri deti, nemôžete jedno obuť a ostatné budú chodiť bosé. Je to téma základnej výbavy manažéra mesta, teda primátora.
V neposlednom rade je nutné venovať sa mestu komplexne a súbežne a to jednak jeho vnútornej dynamike, ktorú treba spojiť s vonkajšou dynamikou mesta, lebo takto sa riadi samospráva. Takže na regionálnej úrovni je nutné kooperovať s podnikateľskou obcou, okolitými samosprávami ale i s organizáciami a inštitúciami, zintenzívniť spoluprácu smerom do národnej rady, na ministerstá,“
dodala.

Na záver vyzvala a poprosila Vanesa Šteinerová „dievčatá, ženy, mamy, babky, krstné, svokry…“ aby išli voliť a nenechali ju v tom samú. Na mužskú časť trnavskej populácie sa obrátila s prosbou, aby ukázali svojim ženám a Trnave, že sú pre nich dôležité a potrebné.

Ulož ako PDF
Napísal 24. októbra 2018 8:03. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, KOMUNÁLNE VOĽBY 2018, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Primátorská kandidátka Vanesa Šteinerová predstavila svoje myšlienky o fungovaní mesta”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.