reklama

Primátorská kandidátka Vanesa Šteinerová predstavila svoje myšlienky o fungovaní mesta

Nezávislá kandidátka na post primátora Trnavy Vanesa Šteinerová predstavila na tlačovej besede svoj pohľad na fungovanie mesta. V súčasnosti pracuje na poste vedúcej odboru opravných prostriedkov Okresného úradu v Trnave, kde ako odvolací orgán koordinuje referát pôdohospodárstva, lesníctva, starostlivosti o životné prostredie, katastra nehnuteľností, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, všeobecnej vnútornej správy.

Obyvateľom Trnavy chce Šteinerová ponúknuť takmer 18 – ročné skúsenosti z oblasti fungovania samospráv, ktoré sú, ako hovorí, “nenahraditeľné, nezameniteľné a na nezaplatenie”.

“V súvislosti s často používaným termínom komunálny sa niekedy zabúda na jeho pôvodný význam, tak ako ho prekladáme z latinčiny a iných jazykov – a to patriaci mestu, alebo mestský. Komunálnu úroveň môžeme prirovnať ku rodine, pretože aj tu sa treba správať s úctou a rešpektom! Komunálna úroveň by nemala mať priority, pretože tak, ako v rodine nie je jedno dieťa prioritnejšie pred druhým, tak i v meste by mali byť všetky priority rovnocenné. Dôležité je však ich poradie a to sa mení veľmi pružne podľa okolností,” povedala na úvod.

Do komunálnych volieb kandiduje ako nezávislý, ženský kandidát, ktorý je “naklonený dohodám, ústretovosti, bezkonfliktnosti, taktnosti a všetkému, čo spríjemní a uľahčí život Trnavčanom”.


Vanesa Šteinerová počas tlačovej besedy

Hlavný motív svojho volebného programu si 45 – ročná Vanesa Šteinerová prepožičala z osvedčenej ľudovej múdrosti, ktorú poznáme z Dobšinského rozprávky O troch grošoch, pretože, ako tvrdí, jej princíp je overeným nástrojom hospodárenia aj rozvoja.

“Keďže aj mesto Trnava hospodári so svojim obmedzeným rozpočtom, je mojím hlavným cieľom, aby sa správanie mesta priblížilo ku trom grošom. Jeden groš vrátiť do sociálnej oblasti, jeden groš dať do ďalšieho rozvoja budúcim generáciám a z jedného groša žiť. No vždy s akcentom na človeka – Trnavčana,” vysvetľuje.

Prvý groš vrátiť

“Za trnavskými hradbami našlo v minulosti útočisko mnoho obyvateľov mesta. Takéto ‘sociálne hradby mesta’ musia dnes chrániť tých, ktorí to najviac potrebujú. Pretože Trnava bola a stále je mestom spolupatričnosti a ľudskosti. Sociálna oblasť si zasluhuje mimoriadnu pozornosť, preto je mojim zámerom prostredníctvom nej vrátiť pomyselný prvý groš,” pripomína.

V sociálnej oblasti sa Šteinerovej pozornosť upriamuje na seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, ľudí v ťažkých životných situáciách, ako aj na deti, mládež a rodinu.

V rámci starostlivosti o seniorov chce nezávislá kandidátka bezodkladne pripravovať mesto na starnutie populácie – zvyšovať kapacitu v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby, podporovať domácich opatrovateľov, ktorí sa starajú o svojho člena rodiny či bezodkladne nadviazať komunikáciu s TTSK pri budovaní špecializovaných zariadení.

Pre osoby so zdravotným znevýhodnením je podľa jej slov nutné okamžité rozširovanie kapacít denných stacionárov pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj priebežné zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím a ich integrácia do spoločnosti.

Ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie, chce zabezpečiť 24-hodinové bývanie, pracovné programy pre ľudí bez domova aj pre mladých, so zameraním na nájdenie nového bývania.

Mesto by sa malo podľa Vanesy Šteinerovej postarať aj o pomoc rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, napríklad cez krízové bývanie spojené so sociálnym poradenstvom. S cieľom predchádzania sociálno-patologickým javom, realizáciou preventívnych programov, prácou s deťmi a rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia podporí rozvoj nízko prahových denných centier pre deti a rodinu na sídliskách .

“Vzhľadom na závažnosť tém v tejto oblasti je nevyhnutné bezodkladne zintenzívniť spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom, najmä v sociálnych oblastiach ktoré nie sú rozvinuté,” doplnila.

Z druhého groša žiť

Prostriedky na život v meste je podľa Šteinerovej investovať okrem iného aj do postupnej rekonštrukcie základných a materských škôl, zvýšenia kapacity materských škôl, vyriešenia otázky nedostatku učiteľov na základných školách, projektu znovuobnovenia nevyužitej základnej školy na Mozartovej ulici, podpory všetkých športovcov a športových klubov na území mesta Trnava či rozšírovania kalendára kultúrno-spoločenských akcií.

Do tejto kategórie patrí aj oblasť dopravy. “Doprava predstavuje neodmysliteľnú súčasť nášho každodenného života. So svojimi viac ako 64 000 obyvateľmi musí Trnava ponúkať uspokojujúce dopravné riešenia. Riešenia, ktoré nielen že budú reflektovať súčasnosť, ale budú smerovať i do budúcnosti,” pripomína.

Konkrétnymi krokmi má byť snaha o vybudovanie Južného obchvatu Trnavy v podobe rokovaní o polovičnom profile v 1. etape, pre jeho rýchlejšiu realizáciu, iniciovanie napojenia západného dopravného prepojenia – v prvej etape napojenie na severný obchvat Trnavy, a to od projektovej prípravy cez výkupy pozemkov.

“V rámci vnútorného mestského okruhu – Hospodárska, Rybníková, Hlboká je nevyhnutné zriadiť samostatný preferenčný autobusový pruh ako prvú a základnú podmienku rokovania s Arrivou pre skutočnú optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy tak, aby prehľadne slúžila ľuďom, aby bolo jasné kedy a akým spojom sa dostanú tam, kam potrebujú,” približuje svoje predstavy V. Šteinerová.

V otázke riešenia statickej dopravy navrhuje aktualizovať a zaviesť do praxe Koncepciu parkovania v Trnave spracovanú v roku 2015 s reguláciou parkovania v obytných súboroch. Iniciovať chce vybudovanie parkovacieho domu na rohu ulíc Halenárska a Dolnopotočná súbežne s novou koncepciou parkovania a reguláciou parkovania na uliciach centra – Paulínskej, Kapitulskej a Štefánikovej.

Radnica by mala pod jej vedením pripraviť výstavbu pilotného ľahkého montovaného parkovania na vytypovanom obytnom súbore ako príklad pre ďalšie postupné budovania v jednotlivých obytných súboroch.

“Pokladám taktiež za mimoriadne dôležité ďalej podporovať budovanie cyklistickej infraštruktúry s dôrazom na koncepciu budovania bezpečných trás pre cyklistov,” pripomenula.

Tretí groš odovzdať

“Cieľom V. Šteinerovej je v oblasti životného prostredia odovzdať pomyselný tretí groš v podobe zelenej a kvitnúcej Trnavy budúcim generáciám.

Napríklad aj tvorbou a revitalizáciou zelene. “Mesto Trnava má podľa štatistiky nedostatok zelených plôch, ktoré sú odporučené na jedného obyvateľa. Z tohto dôvodu je dôležité minimalizovať plošné rozširovanie parkovacích plôch v neprospech zelených plôch. Nevhodný stav pociťujeme už teraz, hlavne v letných mesiacoch, kedy sa niektoré časti nášho mesta menia na rozpálenú ‘džungľu’. Pokladám za dôležité zapracovať na lokalite Medziháj na revitalizácii pôvodného toku Parnej. Je to akcia, ktorá môže mať výraznejší dopad na zmenu mesta a tým následne krajiny, resp. môže byť prvou lastovičkou pri jej obnovovaní. Ďalej je dôležité, aby sa mesto pokúsilo vysporiadať pozemky pod lokalitami, ktoré sú v územnom pláne určené na budovanie verejnej zelene a to tak, aby v každej mestskej časti vznikol kvalitný a hodnotný oddychový priestor,” sprostredkovala svoje myšlienky.

Dôraz je potrebné klásť aj na lokalitu Kamenný mlyn, ktorá je pre Trnavčanov už nepostačujúca. Zasadiť sa chce v komunikácii s prenajímateľmi pôdy a ďalšími inštitúciami k postupnej premene krajiny tak, aby sa veľké kompaktné lány náchylné na pôdnu eróziu vhodnými opatreniami mohli upraviť na menšie úseky. “Zvýšila by sa tým biodiverzita, znížila veterná erózia aj celkové prehrievanie okolia Trnavy,” skonštatovala.

V otázke odpadov poukázala na potrebu riešenia zväčšujúcej sa skládky na Zavarskej ceste.

“Naše pohorie z odpadu umiestnené za Trnavou rastie veľkou rýchlosťou. Zvýšila sa síce separácia odpadu, no neustály nárast môžeme prirovnať ku časovanej bombe. Mojou snahou bude podporovať všetkými dostupnými prostriedkami tzv. obehové hospodárstvo. Obehové hospodárstvo sa snaží predchádzať vzniku odpadu tým, že odpad v čo najväčšej miere recykluje teda uvádza späť do obehu. Jedným z príkladov môže byť zvýšenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré tvoria významnú časť komunálneho odpadu a následné dobudovanie kompostární slúžiacich na jeho spracovanie,” konkretizuje.

Tri groše zarobiť

Zlepšiť finančnú situáciu mesta navrhuje Šteinerová využívaním systému Hodnota za peniaze, ktorý podľa jej slov preukázateľne a to najmä pri verejných súťažiach vykazuje úsporu verejných financií až do výšky 40% výdavkov, realizáciou chránených dielní, kaviarní či reštaurácií v dlhodobo nevyužívaných priestoroch mesta, opatreniami na zvýšený prínos z cestovného ruchu, okamžitou komunikáciou s podnikateľskou obcou v snahe o obmedzenie odlivu podnikateľských aktivít smerom do Bratislavy a zatraktívnením podmienok pre biznis v Trnave či nadväzovaním partnerstiev a spolupráce s inými mestami a zdieľať ich know-how.

“Na komunálnej úrovni je nevyhnutné venovať sa súbežne všetkým témam, v ktorých má samospráva určené kompetencie, nakoľko všetky tieto oblasti sú rovnocenné, je nevyhnutné len postaviť im hierarchiu. Je to ako v rodine, kde máte štyri deti, nemôžete jedno obuť a ostatné budú chodiť bosé. Je to téma základnej výbavy manažéra mesta, teda primátora.
V neposlednom rade je nutné venovať sa mestu komplexne a súbežne a to jednak jeho vnútornej dynamike, ktorú treba spojiť s vonkajšou dynamikou mesta, lebo takto sa riadi samospráva. Takže na regionálnej úrovni je nutné kooperovať s podnikateľskou obcou, okolitými samosprávami ale i s organizáciami a inštitúciami, zintenzívniť spoluprácu smerom do národnej rady, na ministerstá,”
dodala.

Na záver vyzvala a poprosila Vanesa Šteinerová “dievčatá, ženy, mamy, babky, krstné, svokry…” aby išli voliť a nenechali ju v tom samú. Na mužskú časť trnavskej populácie sa obrátila s prosbou, aby ukázali svojim ženám a Trnave, že sú pre nich dôležité a potrebné.

Ulož ako PDF
Napísal 24. októbra 2018 8:03. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, KOMUNÁLNE VOĽBY 2018, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

72 komentárov pre “Primátorská kandidátka Vanesa Šteinerová predstavila svoje myšlienky o fungovaní mesta”

 1. 1
  Parva Roma says:

  Nenoste na ruke červenú stužku!
  Nepripisujte jej väčší význam ako má.
  Estetika je jediná vec, ktorú červená stužka človeku poskytuje.
  Ak veríte v jej schopnosti ochrany otvárate dvere ZLU.
  Potom sa čudujete, že sa Vám nedarí, alebo sa vo Vašom živote dejú divné veci.

  • 1.1
   ABC says:

   Režisér Bahna vo filme Posledná bosorka zachytáva boj medzi mocou svetskou a cirkevnou v XVIII v Trnave. Dnes máme XXI storočie. Pokiaľ si nevidel ten film, tak mal šťastný koniec. Môžem tomu rozumieť že ten film bol o predposlednej bosorke, keď z tvojho príspevku srší strach. Minimálne 50% populácie sú ženy, ktoré majú evolučnú výhodu pred mužmi že dokážu využívať ľavú aj pravú časť svojho mozgu súčasne, čo u mužov nie je možné.

   • 1.1.1
    Parva Roma says:

    Ten film je iba vymyslená rozprávka… Plný tendenčných klamstiev a poloprávd nezakladajúcich sa na skutočnej histórii…

    • 1.1.1.1
     ABC says:

     To nám asi odľahlo všetkým čo ten film videli. Nehnevaj sa ale aj na XVIII storočie je to silná káva. Ešte že to má dobrí koniec. Skús sa zamerať na tú časť môjho príspevku, ktorá má vedecký základ a to o dvoch častiach mozgu , ktoré ženy môžu využívať súčasne. Pre lepšie pochopenie máš auto a turbo ti nefunguje. Polovicu úrody zaorme. Takže suma sumárum, využívať polovicu potenciálu populácie je OK.

 2. 2
  Demeter says:

  Poslednú bosorku filmovali aj v Trnave.
  Takže bosorku by sme mali ale kto je Krvaj ?

 3. 3
  magic Woman says:

  Kabala náramek

  Na základě mnoha inzerátů, které takové náramky nabízely a zároveň uváděly jejich popis, jsem zjistila, že jejich původ je z učení, které pochází z Izraele a jmenuje se Kabbalah. Podle něj je právě červený náramek symbolem ochrany před negativní energií, zlými pohledy – uhrančivýma – tzv.. ďáblovými očima.
  V bodě, kde se náramek svazuje, se zachycuje negativní energie proudící do těla Díky němu jsem si udělala aspoň jakou – takovou představu o červené niti, která na první pohled vypadá nevinně.

 4. 4
  ?????? says:

  Čo je to tu za debatu?
  Čo týmito chujovsk.mi príspevkami chcete dokázať?

 5. 5
  ?????? says:

  Čo je tou organizovanou fraškou?

  • 5.1
   sprava says:

   Skúsme teraz trochu vážne. Keď sa pani Steinerová dozvedela, že niekto tu robí výber medzi kandidátmi na primátora, tak sa vybrala do Malého Berlína a spýtala sa prečo tak rozhodli. Bolo jej povedané, že tak im vyšiel prieskum. Pani Steinerová sa však nedala, zorganizovala ostatných a výsledok je, že sa porozprávali dvaja – akože protivníci na post primátora. V Trnave je to momentálne tak, že všetci títo kandidáti na poslancov zastrešení pod Bročkom, Galbavým, SaS, OĽaNO, majú na kandidátke bezmála nadpolovičnú väčšinu. Toto umožňuje náš volebný zákon. Obrana proti svojvôli je jednoduchá. Ísť voliť v čo najvyššom počte, nevoliť za primátora Bročku a Galbavého a všetkých nezávislých a tých, ktorí vystupujú pod hlavičkou OĽaNO alebo SaS. V opačnom prípade sa môže stať, že ich tam bude 31 a to už bude záhuba pre mesto Trnava.

  • 5.2
   leonardo says:

   Voľby pod taktovkou 4-ky

   • 5.2.1
    1106 says:

    Keď by sa mala charakterizovať jej najvýraznejšia vlasnosť tak vlastný názor, z toho vychádza a len sila argumentov ju môže presvedčiť o zmenu názoru. Príprava na predpokladané témy a ich zvládnutie sú charakteristické pre jej doterajšiu profesnú činnosť.Doterajšie vedenie tento problém nemalo, všetko riešili ja tebe ty mne. Ani po štyroch rokoch primátor nevie svoje povinnosti , ktorá sa zmestia na formát A4.

 6. 6
  Zmena says:

  To čo povedala má hlavu aj pätu.
  Žiadne sci-fi projekty, žiadne znôšky nereálnych chu.ovín. Normálne bežné veci, potrebné k životu. Žiadne ohurovanie, čoho sme svedkami celé toto volebné obdobie, keď takmer každý deň bola na fejsbuku zverejnená nejaká štúdia (o ktorých už zrejme ani nie je prehľad).
  Nastal čas na ďalšiu zmenu na primátorskej stoličke.

  • 6.1
   Trend says:

   Ktora znich nebola zrealizovana alebo ktora bola zrusena a nepracuje sa na nej?

  • 6.2
   jana says:

   Presne tak, tento volebný program je celkom dobre zrealizovateľný, a konečne by mal niekto cítenie aj pre iné skupiny obyvateľov. Je vidieť že táto pani je už zbehlá v tejto oblasti, tak určite by vedela kde začať, a nebolo by to len 4 ročné tápanie. Držíme palce, aby sa tam dostala, toto by ozaj príjemná zmena a hlavne východisko pre tých čo sa nevedia rozhodnúť koho voliť.

 7. 7
  Zmena says:

  Heslovite, aktuálny stav mi nie je známy:

  Pešia zóna po jezuitský kostol plus prekládka kruhača.
  Pracháren a ďalšie prázdne mestské budovy v centre.
  Zelený kríček.
  Ulička z Františkánskej na Zelený kríček.
  Ružový kríček.
  Námestie SNP.
  Rezidentské parkovanie. Sídliská sú zahltené autami z okolia.
  Zrušená výstavba parkovísk ihneď po voľbách, malo sa čakať na dopravnú a parkovaciu štúdiu. Koniec volebného obdobia a kde je tá štúdia???? Na webe?
  Mestská autobusová doprava je na hov.o. Nepoužiteľná pre väčšinu obyvateľov.
  Čo sa vylobovalo pre pokračovanie budovania obchvatu mesta?
  Denne dopravný kolaps v Trnave. Keď sa odstaví most na Mikovíniho potom bude úplný kolaps. O náhradnom dočasnom premostení Trnávky sa nerozmýšľa. Bola by to robota, že?
  Koľko semaforov pre chodcov bolo postavených pre ich bezpečnosť?
  O lávke na Starohájskej už štyri roky čvirikajú vrabce aj v Čiernej nad Tisou, len tá zeleň tam nejako nenarástla. Tiež si myslia, že máme cyklovežu. Fejsbuk toho znesie… To že sa okolo toho niečo robí je OK, ale celé volebné obdobie a stále reálne NIČ?
  Atď…

  • 7.1
   výmena says:

   doplnenie
   – Robila sa len bežná údržba asfaltovanie, dlažba- lebo to je ľahké
   – Nepribudol ani 1 m2 novej cesty, možno odbočovací pruh, lebo to je ťažké
   doplnenie
   – Posledne vykrikovali, že údržba je povinnosť, teraz to je vyhlásené za veľdielo
   – Mal byť hĺbkový audit mestských spoločností – nebol šak načo
   – do mestských spoločnosti Steffe, FCC, Tavos sa zabetónovali Smeráci
   – južný, západny obchvat sci fi = 0
   – venčiace zóny pre psov = 0
   – integrovaná doprava = 0
   – rezidenčné parkovanie = 0
   – parkovacie domy = 0

   • 7.1.1
    Dom says:

    Nova cesta na kopernikovej kde ziadna cesta nebola je co?

    • 7.1.1.1
     cestár says:

     Nerozumieš tomu. Stará cesta v akomkoľvek stave je cesta. Ako ľudia na Koperníkovej chodili domov na helikoptére ?
     Oprava a údržba ciest je predsa povinnosť. Čo by tam asi za tie peniaze mali robiť ? Chodiť po vinných cestách, voziť sa na bicykli alebo po cudzích strechách ?
     Žiadnu novú cestu vodca nevybudoval ani m2, iba opravil.

  • 7.2
   Trend says:

   Cykloveza uz je vysutazena a zazelenanie lavky sa bude opakovat sutaz.Kricek a ruzovy park buduci rok. Most na mikoviniho sa mal opravit davno ne az ked je vtakomto stave. Ked uz sme pritom toto vedenie prvy rok pracovalo z rozpoctom z minuleho vedenia a nemali pripraveni nic ziadne udaje o doprave proste nula.

   • 7.2.1
    Dopravák says:

    Dopravné analýzy sa robili aj v minulosti.
    Mali ste sa opýtať na príslušných odborných útvaroch mestského úradu. Tam podklady museli byť!!!

   • 7.2.2
    Dopravák says:

    Keď už máte tie dopravné analýzy, asi vieš, koľko áut prejde denne Mikovíniho ulicou a koľko je z toho kamiónov. Kade budú jazdiť po odstavení mosta? Po Tamaškovičovej? Tá je už teraz upchaná. Z Tamaškovičovej sa to prenesie na Kollárovu? Tá je tiež v niektorých hodinách úplne “paf”. Celá Trnava bude upchatá automobilmi.
    To ich pošlete cez Zeleneč do Modranky? V Modranke sú z kamiónov už teraz “Happy”.
    Takto sa chystá oprava toho mosta? Takto amatérsky a ľahkovážne? Už ste boli pozrieť ako sa to robí v civilizácii? Počuli ste už termín “dočasné premostenie”? Ak nie, choďte do sveta!!!

    • 7.2.2.1
     Taraj says:

     Tie dopravné analýzy ukradli ako spis zo súdu o Kocnerovi. ..D. Ty si dopravný policajt??Že to tvoji kolegovia povolili. Sa fakt čudujem. V Modranke jazdia kamióny ešte len od teraz.Doteraz tam nejazdili…Aj tie firmy tam teraz postavili.A preto Mráz aj protestoval.Tu už sa hocikto podpíše aj ako Černák,statik, vyšetrovateľ Naka..proste grc a grc..

   • 7.2.3
    Jano says:

    Poprosím kto vyhrál cyklovežu, ako som pozeral prihlásila sa len firma CS , jeden uchadzač vraj nestačí alebo ako to je vďaka

    • 7.2.3.1
     Peter says:

     Pri opakovanej sutazi staci aj jeden uchadzac

    • 7.2.3.2
     Luna says:

     Keď mesto vyhlási tender na lunárny modul s ľudskou posádkou vrátane ročného pobytu na Mesiaci 🌒, skromne si dovolím odhadnúť, že uvedená firma bude mať veľkú šancu na výhru v predmetnej súťaži :).

     • 7.2.3.2.1
      Jano says:

      Takže dohoda

     • 7.2.3.2.2
      Jozef says:

      Tie financie mali byť využité inak, nie len sezónne a pre pár občanov, vybudovanie cyklochodníkov /652 000€/ to už je pekná čiastka

      • 7.2.3.2.2.1
       ABC says:

       Ďalšou zaujímavou témou je uviesť do života metódu ,, hodnota za peniaze ,, kde pomocou vlastných ekonomických analýz a vlastnou cenotvorbou dosiahnuť úsporu 40% finančných prostriedkou a tým uvolniť 3 milióny eur na sociálne služby, zriadenie záchytky, podstatne lacnejšie sociálne služby zvýšením príspevku mesta.

      • 7.2.3.2.2.2
       Jano says:

       Pôvodne bolo v mediách 505 tisíc eurofondy a 26 tisíc mesto celková suma je ozaj 652 tisíc

     • 7.2.3.2.3
      To tu ešte nebolo says:

      To som zvedavý :), ktorý kandidát príde na fejsbuku s témou obstarávania lunárneho modulu pre potreby mesta Trnava. Takú zákazku ešte žiadne slovenské mesto nedalo. Boli by sme prvý, aj v televíznych novinách by to určite bolo. Čo tam potom, že by sa modul nezhotovil. Ale bola by ďalšia štúdia a plný fejkbuk.

     • 7.2.3.2.4
      Johan says:

      Tomu ver. Oni nemôžu prehrať.. ako by mohli prehrať? vždy nám spravia cenu… alebo možno nie nám.. ale niekomu… všakže…

    • 7.2.3.3
     majo says:

     Zaujímavé CS vyhrá súťaž na realizáciu a pravdepodobne v subdodavke jej dodá vežu česká firma ktorá ju postavila v hradci. Ta istá firma ktorá dostala priamu objednávku na projekt a v subdodavke ho vypracovala CS a samotná veža tam bola vedená iba ako jedna súhrnná položka. Teraz si objednal primátor aj projekt na výsadbu medzi hradbami a hlbokou ulicou za takmer 17.000€. Mesiac dozadu dokončili na tom istom mieste projekt cyklochodnika a chodníka, tento rok samostatne riešili osvetlenie hradieb, dva roky dozadu sa riešili samostatne výruby. To je ake koncepčné plánovanie, a projekt na výsadbu za 17.000 bude aj pozlateny v porovnaním s tým za čo mesto súťaží ine projekty.

     • 7.2.3.3.1
      Ha says:

      :)
      Principiálne nikde nie je zakázané, aby si výherca (napríklad nejaká miestna firma) potenciálnej zákazky :) napríklad na spomínaný lunárny modul, najal na jej skutočné zhotovenie napríklad NASA alebo ROSKOSMOS.

 8. 8
  Taraj says:

  Ďalší trtkovia koľko tu máte nickov???Pracharen dovolili rozkradnut KDH zo Smerom firme,ktorá záhadne zanikla.Tak tu prestaňte brať lieky! Zelený kricok sa bude robiť na budúci rok.To že niekto ukazuje ľuďom rôzne štúdie je dobrá vec.Že sa Vám trotlom nepáči. ..Koľko parkovacích domov urobili KDHaci? ??Rezidentske parkovanie zase stopli KDHci
  ..MHD na nič? ?Lepšia nebude.Už teraz tam mesto dáva tuším 2 melóny. Ale budete plakať v novembri…

  • 8.1
   Voľby = zmena says:

   Táraj, Táraj, tuším ti šliapli na otlak. Mal si ho dobre naliaty. Samé hnisavé srač.y ti z neho vytiekli.

  • 8.2
   volby says:

   Taraj a nakoniec najvacsim trtkom si tu prave ty:-)
   Presne koli takym ako ty vas volit nepojdem!

  • 8.3
   Umierneny says:

   Taraj, preboha, nechapes ze prave takyto postoj ako tu prezentujes ty LTT a primatorovi najviac skodi? Ked niekto vyslovi s Brockom a LTT co len mikroskopicku nespokojnost okamzite ho zhejtujete. Oznacite ho za lokaja, smeraka a co ja viem co este. Ved ludia vidia a vedia, ze pred Brockom a LTT tu nebola cierna diera. Od 1990 sa tu urobil giganticky kus roboty. Za kazdeho primatora. Toto Vase mesiasske chovanie lezie ludom fakt uz krkom. Neber tento moj prispevok ako hejt, ale ako snahu. Snahu o to, aby ste sa nechovali ako male deti. Lebo je pravda a tak nas to vidi vela trnavakov, ze LTT a Brocka ovela viac hovoria ako robia. Socialne siete ovladli, ale do reality preniesli malicko. Vazne, zamyslite sa, nie kazdy co je k LTT a Brockovi kriticky, je smerak a lokaj. Pokial toto nepochopite, tak v novembri skoncite.

   • 8.3.1
    Tomas says:

    Ja tu nevidim ziadnu kritiku ja tu vidim len kazdodenne utoky a ked da niekto argument tak alebo uz ten clovek neopise alebo utoci nezmyslami. Ked uz sme pritom od roku 2001 do 2014 si zobrali vedenia mesta vyse 32 milionov s uverov a zas az tak viditelne to nebolo takze ludia asi vedia preco nadavaju. Posledny uver 2.3 mil isiel na pokazene verejne obstaravanie na technoligicky park kde mesto dostalo dotacie od statu. A to je len omrivinka za tie roky rokuce ako sa tu bacovalo. Keby sa to stalo teraz tak tu ta diskusia padne.

   • 8.3.2
    100 bodov says:

    Umiernený máš 100 bodov
    Nikto tu takto presne nevyhodnotil situáciu – malé deti, frajeri, majstri sveta, riaditelia zemegule

  • 8.4
   Ano says:

   Pre vysvetlenie, odborne a vecne je Vanesa Štajnerová najlepšie pripravená kandidátka na primátorku. Agentúra ktorej šéfovala 18 rokov slúžila verejnej správe ako servisná organizácia. Bola to organizácia právnických osôb, nie prívesok na kabáte ako sa pokúša niekto v diskusii navodiť dojem. 18 rokov je dosť dlhá doba udržať sa v konkurenčnom prostredí a k spokojnosti slúžiť mestám a obciam v regióne,. verím že pokiaľ dostane dôveru občanov bude pracovať pre rodné mesto a jej občanov.

  • 8.5
   ABC says:

   LT si v tomto volebnom cykle presadila v MZ čokoľvek chcela. Takže tvoje krá , krá,krá , si nechaj na neskôr Tárajko.

 9. 9
  taraj says:

  Tebe vytečie otlak po voľbách…D Nejako meníš svoje mená.Čo je s tebou?

  • 9.1
   Voľby = zmena says:

   Nič nemením.
   Teoreticky keby som aj menil, tak v tejto anonymnej debate je to úplne jedno. Baviť sa na úrovni s nejakým Tárajom je úplne nemožné.

 10. 10
  Kosec says:

  Aj kosenie skolabovalo

 11. 11
  ergosum says:

  Pozorne som si prečítal celý článok. Konečne niekto s komplexným program, ktorý nestojí na “kosení, cyklochodníkoch, zábave”. Nečakané, že sa konečne niekto venuje aj sociálnej téme, ktorá bude čoraz pre mestá bolestivejšia, ale hold s tým sa nedá tak ľahko pochváliť na FB….
  Musím súhlasiť s “umiernenym”, že to neustále hejtovanie každého s iným názor ako má “kult Bročka” je už čudné. A to, že pred nami boli všetci a všetko zlé, len my sme tí správní…nevravím, že sa nerobili chyby, ale vyťahovať z histórie len to zlé, je fakt už trápné.
  A rovnako ma už štve, že všetci kandidáti “nezávislý” sú tak nezávislí, že sa “združia” do rôznych hnutí (LT, Priateľská Trnava,…) a dajú si rovnakú nálepku na svoje plagáty. A po voľbách sa rovno združia do poslaneckých klubov. Veď toto nesie známku politickej strany, ktorá združuje týchto ľudí. Len sa tvárme “nezávislo”.
  Ten systém 3 grošov je zaujímavý a vážne by sa nad tým mal zamyslieť aj nový primátor a skutočne k mestu pristupovať komplexne a nie postaviť svoju činnosť na určitej skupine ľudí a smerovať svoju (aj celého úradu) týmto smerom.
  Osobne sa teším na diskusie na STV a vraj sa chystá veľká diskusia všetkých kandidátov a vraj s voľným vstupom — dúfam, že tu sa ľuďom otvoria oči (to čo organizoval Dennik N – to bola nuda, obaja pripravené odpovede, primátor čítal z papierov – :D hoci na mimoriadnom MZ nevedel kompetentne odpoveď a všetko chcel len písomne).

  • 11.1
   dubito says:

   ergosum dokonca aj KDH má vraj nezávislých aj Tomeček aj všetci.
   Mamut má motorky.
   V skutočnosti sa LT pod Pekarčíkovím vedením pretransformovala iba na biznis projekt s hlavným bodom súdy, žaloby – nútená správa, Smeráci v mestských spoločnostiach atd. Na majsterka všetko vedia, je v pasci. Budú lóve.
   Priateľská Trnava síce neskoro, ale predsa na to prišla a dištancuje sa.
   Voliči sú aktuálne dezorientovaní a na FB sfanatizovaní.

   • 11.1.1
    DPH says:

    Treba zabrániť tomu aby biznismeni z LT a PT nemohli povedať po voľbách, v záujme kontinuity sa musíme spojiť, aby sa Trnava mohla dostať do N Ú T E N E J S P R Á V Y !!!!!! Treba ísť voliť a vylúčiť spomenuté politické účelové vytvorené zoskupenia z verejného života.

    • 11.1.1.1
     aby aby says:

     Aby sa ako správne hovoríš Trnava dostala do nútenej správy treba hlavne
     aby Brok zostal tam kde ja a plnil zadanie
     aby sfanatizovaný fajsbúk instagram pracoval
     aby nominovaná päťka – úderka organizovaná Smerom a 4kou mútila vodu
     aby sa zakázalo hovoriť že kráľ je nahý

   • 11.1.2
    Bezdomovec says:

    Zdesenie a strach muselo zavládnuť v radoch LT , PT, OĽ a NO ,SaS, keď sa vodca s Viskupičom prezentuje pri parkovacom dome pri poliklinike. Oznamovaní úmyslu založiť akadémiu. Bročka nebude primátor,Kohút prezident SZĽH, Viskupič odtiaľ utečie, keď Cígerova akadémia sa presťahuje naspäť do Blavy a je po hokeji v Trnave na najbližších 10 rokov. Síce drahú, ale Trnava bude mať krytú tržnicu, niektorí z kandidátov to má tuším vo volebnom programe. Aké prezieravé.

 12. 12
  Mirec says:

  Pani Steinerovu aj ja povazujem za cloveka, ktory by mestu prospel. Bohuzial pre nu ale “neponuka” okamzite vzrusenie facebookovo instagramovym zanietencom, ktorych idolom v Trnave sa stal specialista na caste zmeny zamestnavatelov, toho casu sam pan velkomozny elektromobilo-bicyklovy primator (vo volnom case pravny poradca celej galaxie).

  Tiez som zvedavy na diskusiu na STV, kedze Dennik N spolu s Malym Berlinom dokazali dat dokopy akurat tak hentu sprostost.

  • 12.1
   ABC says:

   Tlačový odbor mesta a možno 2000 šialencov z Trnavy nemôže predsa poraziť zdravo uvažujúcich 53 000 občanov mesta. Zvyšok facebookových zanietencov je z okolitých galaxií ,kde sa snaží poskytovať právne služby. Vodca, kráľ je nahý dlhodobo a možno už aj prechladnutý, veď tento stav trvá už štyri roky.

   • 12.1.1
    Mirec says:

    tak v to dufam, lebo ak vyhra INSTA primator, Trnava pojde “do kytek”.

   • 12.1.2
    neviem neviem says:

    Nezda sa mi, ze by tych 53000 obcanov mesta chcelo zmenu. Skor by som povedal, ze situacia na socialnych sietach odzrkadluje skutocnost.

    • 12.1.2.1
     neviem says:

     Ak je pravda, že zamestnanci samosprávneho kraja musia lajkovať povinne príspevky primátora mesta na príkaz župana, tak to je aká skutočnosť, keď tým zamestnancom ide o živobytie ? Koľkí z nich ho budú aj reálne voliť ?

     • 12.1.2.1.1
      Pravda o Trnave says:

      Áno určite je to pravda..Je aj pravda,že musia aj Brocku voliť. ..Takže určite vyhrá. Všetkých si kúpil. Tak a Kopunek má o čom písať. Táto diskusia je blvanica prvého stupňa. Mená sa nám tu opakujú.Dúfam, že od nového roku sa zavedie poriadok, inak tu nemá význam aj písať.

      • 12.1.2.1.1.1
       Ano says:

       Všetci by boli radi aby bol priadok ,všade a najlepšie na radnici lebo to nás najviac trápi. To sa nás najviac dotýka. Tá vlajková výzdoba na radnici by sa mohla dať vyprať spolu s vlajkovou výzdobou na stožiaroch.Keď sa už blíži ten sviatok demokracie. Rozbitý kvetináč pri replike Južnej bráne tiež by sa mohol odviesť, nie je to dobrá vizitka. Ja chápem že vodca má veľa starostí s odrážaním útokov na svoju prácu a Viskupič ho posúva na prezentáciu všade kde sa dá. Systém ktorý vytvoril já, já, já, teraz nestíha. Potom čo keď bude musieť stíhať realitu o troch grošoch z dielne Štajnerovej.

      • 12.1.2.1.1.2
       Mat says:

       Chlap v najlepších rokoch v technických a ekonomických záležitostiach vedomosť ako 14 puberťák , hipster, zrazu vláčiaci sa s Viskupičom po parkovacích domoch, zakladaní hokejových akadémií, spomienkových stretnutiach s pripraveným prejavom. Čo ho donútilo spraviť obrat o 180°. Žeby bratranci spolu s LT chceli ovládnuť Trnavu. To aj naše matky budú musieť jazdiť na starej škodovke 220 000 km ročne, keď vodič kamiónu najazdí 120 000 km za rok. Prosím zľutujte sa nie je dosť čo platia 12 eur denne v mestskom dennom stacionári.

    • 12.1.2.2
     Mirec says:

     53.000 obcanov rozhodne nechce toho facebookoveho pseudo krala za primatora. Tymto netvrdim, ze nema svojich vernych, co ho volit budu. Ked vidim, ako aj v beznom zivote funguje kopec ludi = staci, ze mam co do ust a sprava na FB vyzera pekne, tak to ozaj od takychto ludi nemozno cakat trocha mozgovej aktivity.
     Zarovn netvrdim, ze za Brocku sa tu nic dobre neurobilo – porobili sa veci a je to super. Ale on ako manazer mesta nie je dobra volba, resp. v sucasnosti, s ohladom na to, ako reaguje = nereaguje na konkretne dotazy, dava jasne najavo, ze NEMA na to byt dobry primator.
     On bol, je a bude dobry akurat tak v pridavani prispevkov na FB a INSTAGRAM.
     Tak mu vytvorte nejake miestescko bud na mestskom urade, alebo v Tirnavia Region a nech sa stara o tento kusok piesocku. Tam mu bude dobre a moc tam toho nepokazi.

   • 12.1.3
    Karol says:

    Ja len dúfam, že mu to niekto z okruhu jeho najbližších povie aj priamo “že je nahý”, lebo mám pocit, že aktuálny pán primátor už pomaly ale isto stráca kontakt s realitou a pohybuje sa už len v iných sférach…žiaľ…v poslednej dobe už permanentne mimo reality

 13. 13
  Skutocnost says:

  Na socialnych sietach sa odzrkadluje skutocnost? Tak to je vyrok :)) ach, pobavil som sa,diiiky

 14. 14
  Cykloanarchia says:

  Kedy prosim osadi mesto tabule so zakazom vjazdu pre cyklistov cez lesopark na kamennej ceste ? Myslim ze cesta a cyklochodnik by mali cyklistom stacit na prejazd. Alebo potrebuju treti prejazd aj lesoparkom ? Co zrazeni ludia. V tomto pripade nejde o bezpecnost chodcov prosim ?

 15. 15
  Kimenen says:

  Podla prieskumov co robila ta3 vedie Brok, a dost vysoko. Fuuuuha…

 16. 16
  Tim says:

  Televízia TA3 priniesla dnes večer výsledky prieskumu agentúry AKO, ktoré hovoria o šanci kandidátov na primátorov.

  Trnava:

  P. Bročka 71,3 %
  R. Mráz 10,7 %
  M. Galbavý 6,0 %
  P. Tomeček 5,2 %
  I. Válek 3,3 %
  P. Ondrejka 2,7 %
  V. Šteinerová 0,8 %
  S. Žigmund zaokr. 0 %

  Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/1139606/exkluzivne-prieskumy-ta3-kto-je-favoritom-vo-vasom-meste.html

  • 16.1
   Ergosum says:

   Ten prieskum robili zaciatkom oktobra, ked sa kampan len pozvolna rozbiehala. Mozno by stalo za robotu urobit ju teraz. Pravdou je, ze pokial protikandidati nezacnu primatorovi vycitat preslapy a jeho spravanie (nemam na mysli brigady, kosenie, bicyklovanie a pod. – ale to ako sa sprava voci ludom na urade a na oficialnych akciach – na ktore s prehladom bez ospravedlnenia nechodi). Tak potom o vitazovi nie je pochyb a mozu mu rovno chystat dakovnu rec ;-)

  • 16.2
   Paye says:

   Takze posledny traja nebudu pozvany na diskusiu na ta3 bude zas nejaky protest?

  • 16.3
   Karol says:

   Ďalšie 4 roky “pána” primátora budú pre naše mesto cestou nikam…je mi to úprimne ľúto…Trnava si to nezaslúži…

Napíš komentár

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.