reklama

Zámer obytnej zóny Prúdy získal súhlasné záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zverejnilo v novembri 2019 záverečné stanovisko k posudzovanému projektu novej obytnej zóny Prúdy v Trnave. Na okraji mesta za areálom Lokomotívy má vzniknúť 19 bytových domov a 8 kombinovaných objektov s funkciou služieb – nebytových priestorov, apartmánov a bytov. Prvé stavebné práce plánujú odštartovať v roku 2020. Predkladateľom projektu obytnej zóny je spoločnosť Terra Trnavia.

“MŽP SR na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona, pri ktorom bol zohľadnený stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, po vyhodnotení predložených stanovísk a pripomienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku a za súčasného stavu poznania súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti Obytný súbor PRÚDY, Trnava za predpokladu dodržania príslušných platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie stanovených opatrení,” píše sa v záverečnom stanovisku MŽP SR – Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.

V dokumente sa tiež uvádza, že navrhovaná činnosť samostatne a ani v kombinácii s inou činnosťou nebude mať negatívny vplyv na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu a na ich priaznivý stav z hľadiska ich ochrany a vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na uvedené územie.

Vizualizácia: Terra Trnavia / Cakov & Partners

Obytný súbor Prúdy je situovaný v rovnomennej lokalite vymedzenej územným plánom na hromadnú bytovú výstavbu a plochy parkovej výsadby.

Riešené územie obytného súboru Prúdy s výmerou 11,14 hektára je zo severnej a východnej strany ohraničené ornou pôdou využívanou na poľnohospodárske účely. V budúcnosti na základe územnoplánovacej dokumentácie mesta Trnava je zo severu územie vyhradené pre plochy parkov a z východu má pokračovať výstavba obytných súborov.

Z južnej strany je dotknutá lokalita ohraničená komunikáciou na Koniarekovej ulici a zeleným pásom, ktorý územie oddeľuje od areálu ŽOS. Na západnej strane územie susedí s obytnými domami Koniarekova a športovým areálom Lokomotíva s areálom kúpaliska a s navrhovaným lesoparkom, ktorý bude súčasťou sídelnej zelene.

Obytný súbor Prúdy bude pozostávať z troch typov funkčných blokov – viacpodlažnej zástavby bytových domov, polyfunkcie a parkových plôch.

Jednotlivé bloky sú rozdelené hlavnou komunikáciou bulvárového typu.

Na severe územia bude navrhnutá samostatná budova občianskej vybavenosti, v ktorej bude po dohode s mestom umiestnený dom pre seniorov alebo materská škola. Všetky stavebné objekty v riešenom území budú v jednotnom architektonickom výraze.

Obytnú zónu má tvoriť celkom 19 bytových domov a 8 kombinovaných objektov s funkciou služieb – nebytových priestorov, apartmánov a bytov. Zámer počíta s realizáciou 5-podlažných objektov s jedným ustúpeným podlažím a šikmou strechou a 8-podlažných objektov s plochou strechou.

„Realizáciou zámeru dôjde k vybudovaniu nového moderného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva so širokou ponukou plôch pre bývanie s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti. Navrhovaný obytný súbor je v plnom rozsahu v súlade s Územným plánom mesta Trnava,“ konštatuje predkladateľ zámeru.

Parkovanie v obytnej zóne je navrhnuté v celkovom počte 1 884 parkovacích stojísk, z nich približne 1400 má byť situovaných v suteréne a takmer 500 parkovacích stojísk bude na povrchu.

Mesto Trnava po dohode s investorom požaduje realizovať opatrenia vychádzajúce z výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia.

Medzi stanovenými podmienkami nachádzame podmienku vybudovať pokračovanie Spartakovskej ulice vrátane okružnej križovatky Spartakovská – V. Clementisa – Sasinkova, dobudovať napojenie zóny Prúdy na Koniarekovu ulicu a zabezpečiť doplnenie svetelnej signalizácie na križovatku ulíc Sladovnícka – Bernolákova.

Predpokladaný počet novopostavených bytov a apartmánov v zóne Prúdy je 1300, z nich najviac má mať rozlohu do 60 metrov a do 90 metrov štvorcových. Minimálnu časť tvoria apartmány s výmerou nad 90 metrov štvorcových.

Investor počíta aj s veľkými plochami zelene, parkovými úpravami a zelenými strechami na všetkých objektoch.

Obytný súbor Prúdy bude začlenený do okolia prostredníctvom sadových úprav, ktoré sú navrhované tak, aby prispeli k dotvoreniu architektúry a celkového harmonického rázu prostredia obytného súboru.

Okolie navrhovaných obytných plôch bude tvorené novou zeleňou na rastlom teréne. Súčasťou sadových úprav bude výsadba strešnej zelene nad konštrukciami podzemnej garáže, extenzívnej vegetácie na príslušných podlažiach (zelené terasy), popínavej zelene.

Pri návrhu sa počíta tiež s výsadbou novej zelene a vytvorením parkových a oddychových plôch. Sadovnícke úpravy budú realizované s cieľom spríjemnenia dotknutého priestoru pre obyvateľov obytného súboru, ako aj pre jeho návštevníkov.

Návrh sadových úprav tvoria 4 hlavné časti – plocha parku, hlavná alej, uličná zeleň a zeleň vnútroblokov.

Predpokladané náklady na výstavbu projektu odhaduje investor na takmer 160 miliónov eur. Realizácia by mala prebiehať postupne v rokoch 2020 až 2028.

Ulož ako PDF
Napísal 26. novembra 2019 8:10. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

25 komentárov pre “Zámer obytnej zóny Prúdy získal súhlasné záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia”

 1. 1
  lepší cyprus says:

  S developermi sa rozsypalo vrece odkedy má vocca väčšinu.
  Idú za svojím a vocca a jeho poskokovia im plnia sny.
  Firma Lepší developer podľa OR – PEARSFIELD LIMITED Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY 4 Larnaca 6016 Cyperská republika má zelenú.
  Je len záhada ako sa dostane investor na túto lokalitu keď pozemky od Spartakovskej patria mestu a v článku nie je nič o tom že tieto pozemky kupujú a za koľko a kedy bude súťaž a kto vybuduje tú plánovanú 4-prúdovku, ktorú tam navrhli ešte tí sprostí komunisti keď nebolo toľko aut ani bicyklov.
  Jedná sa cca o 7.000 m2 grátis pre Cyprus. Fúzak môže spraviť znalecký.
  Možno je to darček trnavčanom a zhoršenie aj tak zlej dopravnej situácie, alebo darček developerovi od Lepších k Vianociam.
  Aké romantické.

  • 1.1
   STU says:

   esto Trnava po dohode s investorom požaduje realizovať opatrenia vychádzajúce z výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia.

   Medzi stanovenými podmienkami nachádzame podmienku vybudovať pokračovanie Spartakovskej ulice vrátane okružnej križovatky Spartakovská – V. Clementisa – Sasinkova, dobudovať napojenie zóny Prúdy na Koniarekovu ulicu a zabezpečiť doplnenie svetelnej signalizácie na križovatku ulíc Sladovnícka – Bernolákova.

   • 1.1.1
    dopravák says:

    Myslíš napojenie na tú hrbatú hnusnú Koniarekovú ktorú Nero nevie vybaviť už 5 rokov a stále iba plače, to je to geniálne riešenie dopravy pre 1500 bytov ?
    Blahoželáme ku genialite.

 2. 2
  Transparentnosť says:

  Developer je spoločnosť Terra Trnavia, ale ktorá ?
  Terra Trnavia 1, s.r.o. založená 20.7.2019
  Terra Trnavia 2, s.r.o. založená 26.7.2019
  Terra Trnavia 3, s.r.o. založená 20.8.2019
  Terra Trnavia 4, s.r.o. založená 21.8.2019
  Terra Trnavia 5, s.r.o. založená 20.7.2019
  Terra Trnavia 6, s.r.o. založená 19.7.2019
  Terra Trnavia 7, s.r.o. založená 26.7.2019
  Terra Trnavia1,2,3,4,5,6,7 majú spoločných vlastníkov Roman Dzamko a Terra Trnavia s.r.o., kde Terra Trnavia má spoločníkov Roman Dzamko a Pearsfield Limited, Cyprus.
  Tatramatka bez jasného vlastníka ?
  Roman Dzamko – majiteľ Azet, Pokec, – kúpil Ringier Axel Spinger, najväčšie multimediálne medium v SR / Nový čas, Život, Geo…Aktuality.sk /, čiže najväčší bulvár v SR. Ringier je v portfóliu švajčiarskeho vlastníka Ringier., tento udelil Cenu za politickú kultúru prezidentke SR / oceňujú výlučne liberálnych politikov/

  • 2.1
   Karol says:

   Aj LT potrebuje slúžıť tým svojim…každé prasa čo je pri koryte sa chce vždy dosýtosti napapat…a nám hlupákom čo sme ich volili ostane zelená lavička, osvetlený strom, špinavý hnijúci kamenáč a stále nefungujúca cykloveže…a kopa iných blbostí ala LT

 3. 3
  didonka says:

  … a my na Koniarekovej sa uz nevieme dockat, ako nam bude najblizsich 10 rokov sveta zit na stavenisku

  • 3.1
   semafór says:

   A tých 1300 bytov dá takých min 2000 aut každý deň 2x hore dole + zásobovanie okolo vás a cez Sasinkovú. Taká je predstava najLepších o modernej doprave tretieho tisícročia. Vyriešiť to má nejaký semafór ako píše STU.
   Semafór to je fór.

 4. 4
  prečo ? says:

  V minulosti už od socializmu sa mnohí zamýšľali, ako odľahčiť centrum mesta tak, aby nevznikali kolóny áut v dvoch miestach pod železničnými mostami.

  Tento problém vyriešili víziou napojenia centra mesta na obchvat, aby obišli dopravné štuple v meste a najkratšou cestou sa dostali mimo centra mesta.

  Prvý dopravný štupeľ mesta je pod mostom na Sladovníckej ulici a Druhý dopravný štupeľ je pod mostom pri železničnej stanici.

  Tento stav, kedy ani 30 rokov od revolúcie neboli radní schopní rozšíriť neiktorý z podjazdov a tak zprejazdniť mesto nielen pre autá, ale aj cyklo stále platí je to najväčší dopravný problém v Meste.

  Posledné týždne vedia byť až hodinové kolóny na Hospodárkej ulici. Vedeniu mesta je to jedno.

  Čo je zarážajúce a priam šokujúce je že keď vzniká možnosť na vyriešenie tohto problému je , tak sa táto šanca zahodí e vedenie mesta je opäť slepé.

  Jedinečná šanca, ktorá sa ponúka všetkým obyvateľom ak je futbalový západ, jarmok, alebo iné veľké akcie v centre mesta, aby bola pôvodne realizovaná štvorprúdová Spartakovská ulica predĺžená dostatočne priepustnou komunikáciou na severný obchvat, kedy by ste za pár minút vyprázdnili mesto po predĺženej Spartakovskej ulic až na severný obchvat je zahodená.

  Vidiecku cestičku vidieckych ľudí, ktorú si tam kreslíte poznačíte toto mesto na dlhé desaťročia. Možné je , že už navždy urobíte chybu, ktorú po výstavbe sídlliska Prúdy nikto po vás nenapraví.

  Prečo nemôže pokračovať Spartakovská ulica niečim ako je Študentská ulica ?

  Kedy už v Trnave nastúpi zdravý rozum a začnete vidieť aj kúsok do budúcnosti , resp. nebudete si pozerať iba na nos, ale aj ďalej do neho ?

  • 4.1
   kindermenežment says:

   Ty tomu nerozumieš. Oni rozumejú všetkému.
   Z virtuálneho západného obchvatu nakreslili napojenie mesta cez Rekreačnú, cez hrádzu medzi rybníkmi, cez Kamennú a železničné priecestie.
   Pre nich to nie je žiadny problém. Kráľ Slnko to vyvesil na fejsbúku ako svoje najväčšie vesmírne dopravné dielo.
   Dokonca jeden z jeho lokajov vypisoval že sa to bude budovať z mestských peňazí a nebudú čakať do roku 2224. Oni to dajú. Tomu ver.

   • 4.1.1
    MiRo says:

    Veríš tomu, že to aj postavia?

    Podľa mňa ide len o marketing + zaplatenie štúdie nejakému kamarátovi.

    Mesto nemá peniaze. Z čoho to chcú financovať? Zásoby v špajzi z čias pravice sa vyjedli, rezerva je rozpustená.

    Ide zvyšovať dane z nehnuteľnosti o 300% – najviac na Slovensku. Budeme drahší, ako Bratislava. Plus dane a poplatky podnikateľom. Najviac to postihne drobných stánkarov. Mladí hipsteri to pochopia až v lete, keď sa nebudú mať pri nejakej akcoške kde najesť…

  • 4.2
   Karol says:

   Totálny súhlas so všetkým čo si napísal 🖒

 5. 5
  strýco marcin says:

  Každá dzedzina na Slovensku do 1000 obyvateľov má Obecný úrad, kulturák, kostol, cinter, hasičskú zbrojnicu, ihrisko, škólku, školu, doktora, krčmu.
  A to majú iba do 1000 ludzí.
  Tu sa robí dzedzina Prdy pre 4.000 ludzí a nemajú tam ništ ani porádnu cestu.
  To sa móže ? Placení architekti to povolili len tak mirnikst dirnikst ?
  Načo sú tam ? Dze bude tá infraštruktúra, na tých strechách ? Tam sa budú hrať dzeci fotbal , na streche a chodzit do školy na strechu ? Aj zuby im budú trhat a plombuvat na zelenej streche ?
  To isté Arbória, Cukrová, Cukrovar a celý Kamenáč.
  Len penáze a po nás potopa – volebné heslo Lepšoludzí.

 6. 6
  fero says:

  Spartakovská + komunikácia cez Prúdy až po obchvat by mala byť štvorprúdovka.

  • 6.1
   miro says:

   Ale nie je !!
   Nevedkovia to tam zabudli dať alebo úmyselne uľahčujú investorovi na úkor Trnavy a jej obyvateľov.
   Sú to len lokaji developerov čo stále dokazujú svojími skutkami.

   • 6.1.1
    ABC says:

    Je potrebné prestať podceňovať kroky radnice ako neznalosť danej problematiky. Opak je pravdou, všetky kroky sú do najmenších detailov premyslené a koordinované. Dlho plánovaná komunikácia sa vybuduje ako vynútená investícia na odľahčenie dopravy v meste z Euro fondov. Všetci prehliadame, že 80% tých peňazí je náš vklad do Európskeho spoločenstva, avšak míňajú sa ako by to bol dar spadnutý z nebies. Niekto by sa mal začať zaoberať aj severným obchvatom vzhľadom k tom, že v špičke je problém sa napojiť na celom úseku obchvatu.

    • 6.1.1.1
     MiRo says:

     Mohlo sa to riešiť aj tak, ako napríklad CityArena:
     Postav si obchodné centrum + vybuduj štadión a odovzdaj ho mestu.

     V preklade:
     Postav si developerský projekt, ale vybuduj cestu a odovzdaj ju mestu, respektíve: zafinancuj vklad mesta do eurofondového projektu. Ak to nejde kvôli legislatíve priamo, tak nepriamo.

     Potom by mesto nemuselo reálne platiť nič.

     Takto si developer pochutí a mestu ostanú len odrobinky.

 7. 7
  Obcianska vybavenost says:

  Obcianska vybavenost – skolka alebo domov seniorov. Tam nemalo by “alebo”. Skolok malo, domovov seniorov este menej. A co skola, lekari? Dalsich cca 4000 ludi bude vyuzivat uz pretazenu infrastrukturu? Stale sa rozrasta arboria – ti sa tiez pridaju. Dokaze poliklinika aj skolstvo absorbovat dalsi prirastok? Na polikliniku chodia za specialistami ludia z okolia, nie iba trnavcania. Obyvatelov Trnavy ubuda, realne rastie pocet ludi v meste. Ako motivuje radnica ludi, aby sa prihlasili na pobyt? Ci parkovacou politikou a’la vallo?

 8. 8
  crymeriver says:

  Ston a skripanie zubov miestnych urazenych eg :)

 9. 9
  chaos says:

  Svojho času poslanci žiadali od investorov pre potreby budovania Aqua parku kúpiť mestský pozemok za 750.000,- €
  https://www.trnava-live.sk/2015/06/01/aqua-relax-ziskal-pozemky-na-kupalisku-poslanci-rozhodli-jednomyselne/
  Teraz zrazu rozdávajú mestské pozemky zadarmo. Nechcú ani to 1 €.
  Nero a politbyro a učni idú darovať pozemky schránke z Cypru.
  Trnavskí podnikatelia pán Kupec a pán Sládek ale museli poctivo zaplatiť a zaplatili.
  Prečo je zrazu dvojaký meter ? Čo to tam zase tutlú akého oligarchu ?
  Musia byť alebo mentálne limitovaní alebo materiálne premotivovaní.

  • 9.1
   trnavak says:

   Aký pozemok im majú darovať?

  • 9.2
   Karol says:

   Snáď si na toto vieš odpovedať sám…čo je za tou premotivanosťou…
   Len už to nemôžeme konštatovať nahlas, lebo “náš” pseudoprávnik by si zaplatil právnika a ten by mu napísal niečo a on by to potom prezentoval ako svoj názor na vec. Ale možno by sa práve v tejto veci aj bál rýpať. Toto celé im totiž zase riadne ale riadne smrdí. Teda niektorym z nich nie, tým ktorí nechápu ani kde sedia a už vôbec nie za čo hlasujú. Ako správni LT poslanci…hlasujeme ako boss prikáže. Smutné. Takí mladí ľudia a bez schopnosti vidieť pravdu. A zabojovať a pravdu a spravidlivosť. Sú tam ako štatisti tohoto smutného divadla. Deštrukcie Trnavy v priamom prenose…

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.