reklama

Zámer obytnej zóny Prúdy získal súhlasné záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zverejnilo v novembri 2019 záverečné stanovisko k posudzovanému projektu novej obytnej zóny Prúdy v Trnave. Na okraji mesta za areálom Lokomotívy má vzniknúť 19 bytových domov a 8 kombinovaných objektov s funkciou služieb – nebytových priestorov, apartmánov a bytov. Prvé stavebné práce plánujú odštartovať v roku 2020. Predkladateľom projektu obytnej zóny je spoločnosť Terra Trnavia.

„MŽP SR na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona, pri ktorom bol zohľadnený stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, po vyhodnotení predložených stanovísk a pripomienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku a za súčasného stavu poznania súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti Obytný súbor PRÚDY, Trnava za predpokladu dodržania príslušných platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie stanovených opatrení,“ píše sa v záverečnom stanovisku MŽP SR – Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.

V dokumente sa tiež uvádza, že navrhovaná činnosť samostatne a ani v kombinácii s inou činnosťou nebude mať negatívny vplyv na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu a na ich priaznivý stav z hľadiska ich ochrany a vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na uvedené územie.

Vizualizácia: Terra Trnavia / Cakov & Partners

Obytný súbor Prúdy je situovaný v rovnomennej lokalite vymedzenej územným plánom na hromadnú bytovú výstavbu a plochy parkovej výsadby.

Riešené územie obytného súboru Prúdy s výmerou 11,14 hektára je zo severnej a východnej strany ohraničené ornou pôdou využívanou na poľnohospodárske účely. V budúcnosti na základe územnoplánovacej dokumentácie mesta Trnava je zo severu územie vyhradené pre plochy parkov a z východu má pokračovať výstavba obytných súborov.

Z južnej strany je dotknutá lokalita ohraničená komunikáciou na Koniarekovej ulici a zeleným pásom, ktorý územie oddeľuje od areálu ŽOS. Na západnej strane územie susedí s obytnými domami Koniarekova a športovým areálom Lokomotíva s areálom kúpaliska a s navrhovaným lesoparkom, ktorý bude súčasťou sídelnej zelene.

Obytný súbor Prúdy bude pozostávať z troch typov funkčných blokov – viacpodlažnej zástavby bytových domov, polyfunkcie a parkových plôch.

Jednotlivé bloky sú rozdelené hlavnou komunikáciou bulvárového typu.

Na severe územia bude navrhnutá samostatná budova občianskej vybavenosti, v ktorej bude po dohode s mestom umiestnený dom pre seniorov alebo materská škola. Všetky stavebné objekty v riešenom území budú v jednotnom architektonickom výraze.

Obytnú zónu má tvoriť celkom 19 bytových domov a 8 kombinovaných objektov s funkciou služieb – nebytových priestorov, apartmánov a bytov. Zámer počíta s realizáciou 5-podlažných objektov s jedným ustúpeným podlažím a šikmou strechou a 8-podlažných objektov s plochou strechou.

„Realizáciou zámeru dôjde k vybudovaniu nového moderného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva so širokou ponukou plôch pre bývanie s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti. Navrhovaný obytný súbor je v plnom rozsahu v súlade s Územným plánom mesta Trnava,“ konštatuje predkladateľ zámeru.

Parkovanie v obytnej zóne je navrhnuté v celkovom počte 1 884 parkovacích stojísk, z nich približne 1400 má byť situovaných v suteréne a takmer 500 parkovacích stojísk bude na povrchu.

Mesto Trnava po dohode s investorom požaduje realizovať opatrenia vychádzajúce z výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia.

Medzi stanovenými podmienkami nachádzame podmienku vybudovať pokračovanie Spartakovskej ulice vrátane okružnej križovatky Spartakovská – V. Clementisa – Sasinkova, dobudovať napojenie zóny Prúdy na Koniarekovu ulicu a zabezpečiť doplnenie svetelnej signalizácie na križovatku ulíc Sladovnícka – Bernolákova.

Predpokladaný počet novopostavených bytov a apartmánov v zóne Prúdy je 1300, z nich najviac má mať rozlohu do 60 metrov a do 90 metrov štvorcových. Minimálnu časť tvoria apartmány s výmerou nad 90 metrov štvorcových.

Investor počíta aj s veľkými plochami zelene, parkovými úpravami a zelenými strechami na všetkých objektoch.

Obytný súbor Prúdy bude začlenený do okolia prostredníctvom sadových úprav, ktoré sú navrhované tak, aby prispeli k dotvoreniu architektúry a celkového harmonického rázu prostredia obytného súboru.

Okolie navrhovaných obytných plôch bude tvorené novou zeleňou na rastlom teréne. Súčasťou sadových úprav bude výsadba strešnej zelene nad konštrukciami podzemnej garáže, extenzívnej vegetácie na príslušných podlažiach (zelené terasy), popínavej zelene.

Pri návrhu sa počíta tiež s výsadbou novej zelene a vytvorením parkových a oddychových plôch. Sadovnícke úpravy budú realizované s cieľom spríjemnenia dotknutého priestoru pre obyvateľov obytného súboru, ako aj pre jeho návštevníkov.

Návrh sadových úprav tvoria 4 hlavné časti – plocha parku, hlavná alej, uličná zeleň a zeleň vnútroblokov.

Predpokladané náklady na výstavbu projektu odhaduje investor na takmer 160 miliónov eur. Realizácia by mala prebiehať postupne v rokoch 2020 až 2028.

Ulož ako PDF
Napísal 26. novembra 2019 8:10. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Zámer obytnej zóny Prúdy získal súhlasné záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.