reklama

Radnica plánuje zrušiť štatút Parku Janka Kráľa ako obecného chráneného územia

AKTUALIZOVANÉ

Mesto Trnava zverejnilo na úradnej tabuli návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa ruší VZN č. 435 o vyhlásení obecného chráneného územia Park Janka Kráľa v Trnave.

Park Janka Kráľa bol vyhlásený za obecné chránené územie v roku 2014 hlasovaním mestského zastupiteľstva. Hlavným cieľom tohto ustanovenia bolo chránené územie v maximálnej miere zachovať pre ďalšie generácie, ako aj zadefinovať určité zákazy a obmedzenia, ktoré by prírodný ráz a život v parku mohli znehodnotiť a ohroziť.

Návrh na zrušenie VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie, zverejnilo mesto 4. júna 2020.

Park Janka Kráľa

Ilustračné foto

“Podľa VZN č. 533, účinného dňom 20.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava bola upravená hierarchia plôch mestských parkov a parkovej zelene ako aj podmienky umiestňovania nových budov na plochách mestských parkov a parkových plôch, ktoré majú slúžiť účelu parku a zabezpečeniu návštevníckych alebo doplnkových služieb na podporu rekreačných aktivít.
Park Janka Kráľa bol podľa plošnej výmery (nad 30 000 m2), dostupnosti pre obyvateľov mesta, vybavenosti a intenzity údržby zaradený medzi parky celomestského významu. Do parkov tejto kategórie je umožnené umiestňovať nové budovy pre plnenie návštevníckych alebo doplnkových služieb na podporu rekreačných aktivít najviac 1 objekt o celkovej ploche do 100 m2 na každých, aj začatých 30 000 m2 z celkovej plochy parku. Nevyhnutnou podmienkou je vždy preveriť rozsah a spôsob zástavby vypracovaním urbanistickej štúdie podľa § 4 Stavebného zákona.
Medzi obidvomi VZN (č. 435 a č. 533) došlo k nesúladu, ktorý sa odstráni zrušením uvedeného VZN. Ochrana územia Parku Janka Kráľa bude dostatočne zabezpečená podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych úprav, platného územného plánu mesta Trnava a VZN č. 427, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 289 o verejnej zeleni,” uvádza sa v dôvodovej správe.

Verejnosť, teda fyzické aj právnické osoby, môžu do 14. júna uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.

O obmedzení ochrany Parku Janka Kráľa sa začalo hovoriť už v roku 2018. Návrh na povolenie spracovania zmeny územného plánu v lokalite Parku Janka Kráľa z dôvodu umiestnenia dvoch kaviarní však bývalé zastupiteľstvo na októbrovom zasadnutí neschválilo.

Na konci roka 2019 však súčasné mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov rozhodlo o tom, že v parkoch na území Trnavy môžu vznikať malé stavby s výmerou do 100 metrov štvorcových, v závislosti od rozlohy parku.

Vtedajší vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií na Mestskom úradu v Trnave Tomáš Guniš pred poslancami v decembri 2019 okrem iného povedal: “Stavby by slúžili ako vybavenosť parkov. Inšpirovali sme sa napríklad Prahou a inými mestami. Oni zistili, že v parkoch, kde nie je možné realizovať vybavenosť, ten park je skôr či neskôr mŕtvy. Chceme preto umožniť, aby bola v závislosti od veľkosti parku možná aspoň malá vybavenosť typu verejné WC alebo menšie občerstvenie.”

Guniš zároveň pripomenul, že bude potrebné “zosúladiť” VZN č. 435 o vyhlásení obecného chráneného územia Park Janka Kráľa v Trnave.

V rámci poslaneckej rozpravy poslanec Matej Lančarič (Priateľská Trnava) v decembri minulého roka k tejto téme uviedol: “Súčasný územný plán povoľuje v parkoch objekty do 30 metrov štvorcových. S tým nemám problém. Rozšírenie do 100 metrov štvorcových považujem za radikálny zásah do plôch parkov. Porovnávať Trnavu s Prahou a inými mestami, ktoré majú lesy a hory, rieky, nie je šťastné. Trnava má veľký deficit plôch parkov a lesoparkov, máme tu smolu, že nie sme obklopení lesmi, riekami, biokoridormi. Park Janka Kráľa je najvýznamnejší park v intraviláne mesta, je zelenými pľúcami a povoľovať tam takéto stavby je len ďalšie ukrajovanie zelene.”

Lančarič tiež pripomenul, že samotné VZN č. 435 hovorí o tom, že park je významným územím, cenný zastúpením vzrastlých starých stromov a aj tým, že jeho súčasťou je jedna z najstarších alejí v Trnave.

“VZN tvrdí pravý opak o chýbajúcom živote. Uvádza sa v ňom, že park je v dôsledku svojej polohy intenzívne zaťažovaný populáciou najmä ranným a popoludňajším tranzitom. Takže o tom, že by tam nebol život, nemôže byť ani reči, denne tadiaľ prejdú tisíce ľudí. Vysokú záťaž predstavuje aj blízke obchodné centrum a pobyt ľudí, ktorí park využívajú ako zelenú čakáreň na vlaky alebo autobusy. Sťahovať sem ďalší život je podľa mňa úplne mimo, navyše v blízkom okolí máme dostatok kaviarní,” poznamenal.

Iný názor prezentoval poslanec Ľuboš Kollár (Lepšia Trnava). “Kolega hovorí o významnom zásahu do plochy parku nad 3 hektáre. Čiže máme 30-tisíc metrov štvorcových versus stavba 100 metrov štvorcových. Idem teda z parku ukrojiť 0,3 percenta a toto chceme považovať za významný zásah. To je podľa mňa nezmysel. Rovnako považujem za nezmysel, že by na zastavanej ploche 100 metroch štvorcových vznikala nejaká sieť reštaurácií, kde reálna úžitková plocha bude možno 75 metrov štvorcových. A ak niekto považuje tranzit za nejaký život v parku, to je mimo reality. My sa snažíme dostať ľudí do parku večer, cez leto, cez víkendy, lebo dobre vieme, aká miera kriminality by bola v parku práve preto, lebo sem ľudia nechodia.”

Tomáš Guniš pripomenul, že Park Janka Kráľa je tranzitným, ale nie pobytovým územím. Zároveň zdôraznil, že budovy nebudú umiestňované samovoľne a sú prípustené s podmienkou, že budovy budú slúžiť účelu parku a zabezpečeniu návštevníckych služieb, pričom rozsah a spôsob zástavby je podmienený vypracovaním urbanistickej štúdie mestom Trnava. “Všetky zariadenia budú prísne kontrolované, každý zámer prejde dvakrát zastupiteľstvom,” uviedol s dovetkom, že park v meste neznamená les stromov, kde sa človek nemôže pohybovať.

Primátor Peter Bročka vyjadril nesúhlas s predstavou, že vyhlásením chráneného územia niečo zakonzervujeme do stavu, že park pôjde od desiatich k piatim.

Podľa jeho slov realita je taká, že “staničný” park má potenciál zdvojnásobiť svoj objem. “A to tým, že park ‘natiahneme’ na celú časť Beethovenovej ulice. V pláne je aj izolačná zeleň v páse od železnice. To je to, o čo sa budeme snažiť. Nehrajme sa na to, že toto je chránené územie a dosiahli sme skvalitnenie, nebodaj ešte rozšírenie parku,” povedal Bročka.

Predstavy radnice o budúcnosti parku naznačuje aj výsledok verejnej súťaže o najvhodnejšie a najlepšie krajinársko-architektonické riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Parku Janka Kráľa v Trnave z roku 2017.

“Mesto hľadalo pestré riešenia funkčne odlišných častí parku so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych – dočasných aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku. Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy parku Janka Kráľa tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko-architektonického riešenia,” skonštatovala trnavská radnica.

Ulož ako PDF
Napísal 8. júna 2020 16:53. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

42 komentárov pre “Radnica plánuje zrušiť štatút Parku Janka Kráľa ako obecného chráneného územia”

 1. 1
  Juraj says:

  To nebudú stratené len tie stovky m2 podľa územného plánu na dve-tri kaviarne, ktoré padnú na samotné stavby, to bude ďalšia zničená zeleň počas stavby, pre infraštruktúru, zásobovanie, odpady ale hlavne exteriérové sedenia, ktoré sa do rozlohy budov nebudú počítať (VZN 435 to nedovoľuje, ale územný plán áno). Dopadne to podobne, ako na Kukučínke. Podľa plánu to bude zopár stromov a nakoniec padne väčšina stromov, lebo nakoniec sa rozbitý park už nebude dať inak dokončiť. Starajte sa o park a revitalizujte podľa platného VZN!

 2. 2
  Juraj says:

  Názor primátora o tom, že ochranu územia treba zrušiť, aby sa územie mohlo rozvíjať, by mohol primátor odprezentovať ministrovi Budajovi, s ktorým si nedávno robil selfíčka. Aj developeri v Tatrách by sa potešili, keby ich zastupoval takýto ekológ.

 3. 3
  Sisa says:

  Presne tak ako hovori Juraj

  • 3.1
   Meno says:

   Pridávam sa.Pred voľbami a pri všetkých rozhovoroch plné ústa reči o ochrane prírody a v skutočnosti opak je pravdou.Existuje nejaká štatistiky vyrúbaných stromov za posledné roky?To by bolo srandy a stačilo by spomenúť len takú Hlbokú a Kukučínovú.Ako môže niekto kto sa oháňa celý čas ekológiou zrušiť chránené územie.Prečo by tu mal nejaký úzky kruh ľudí rozhodovat o tom čo patrí nám všetkým.To čo tu stvára táto slniečkárska partička už nemá obdoby.

 4. 4
  Juraj says:

  Online petícia:
  https://www.peticie.com/peticia_proti_zrueniu_chraneneho_obecneho_uzemia_park_janka_kraa_v_trnave
  Netreba sa teraz pozerať na to, kto za koho kope vo voľbách. Tu nejde o stranícku politiku, ale o prírodu, ktorá nám nepatrí.

  • 4.1
   hejter says:

   S jednou petíciou si pekne povedané vytreli zadok, radšej ako petíciu je teraz treba riešiť pripomienkové konanie k návrhu VZN, čas je do nedele.
   K tomu dve poznámky:
   – návrh VZN vôbec neobsahuje zdôvodnenie
   – pripomienkové konanie spustili tak, aby z 10 dní na pripomienkovanie boli až štyri dni pracovného pokoja.
   Evidentne tu nie je niečo v poriadku…

 5. 5
  Siska says:

  Link na vzn, ktore chcu zrusit
  https://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/435
  Precitajte si, co VZN 435 povoluje a co obmedzuje.
  Nazor si urobte sami. Netreba byt odbornik na vsetko, staci citat a rozmyslat

 6. 6
  sisa says:

  Super Juraj neide o politiku park je aj teraz pekný len ho pravideľne udržiavaťt a hotovo prípadne vymeniť mobiliár .

 7. 7
  pán transparentný says:

  “Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.”

  Takže keď ľudia navrhnú túto (alebo inú) kravinu stiahnuť, tak na to nemusia prihliadať? A aký nový text majú navrhnúť, keď celý návrh má dva body – zrušuje sa VZN a účinnosť?

 8. 8
  Siska says:

  Zadavacie podmienky pre architektonicku sutaz:
  https://www.trnava.sk/sk/aktualita/verejna-anonymna-krajinarsko-architektonicka-sutaz-navrhov-obnova-parku-janka-krala-v-trnave
  V podmienkach je jasne spomenute VZN 435.
  Vitazny navrh je pekny, ale az teraz, ked sa ma zrusit ochrana parku si clovek vsimne tie kaviarne. Otazkou je, preco odborna porota vybrala takyto navrh, ktory vlastne v niektorych castiach nekorenspoduje s platnou legislativou. Pri hadzani volebneho listku do urny som dufala, ze veci v meste budu riesene odborne. Hm, priznavam, mylila som sa. Pri dalsich volbach budem vyberat este starostlivejsie

 9. 9
  jozef says:

  Vyhráli sme volby môžme všetko už som to raz počul, ale ani to netrvalo navždy, bohužial LT všetko primátorovi odhlasuje,.

 10. 10
  tunelár says:

  Zločinci postupujú vo viacerých krokoch :
  1, zrušiť štatút Parku Janka Kráľa ako obecného chráneného územia
  2, okecať to že iba kaviarne a bla bla bla
  3, tým sa zruší prekážka na výstavbu činžiakov
  4, výstavba činžiakov môže veselo začať

  Sú to iba lokaji developerov, oligarchov, podvodníkov.
  Za pár euro predajú aj vlastnú mater.

  • 10.1
   Jan says:

   Slúži ku cti primátorovi, že sa tak razantne zasadzuje za Staničák, aby nešiel od desiatich k piatym ako sa vyjadril. Škoda že taký záujem nepreukazuje aj o mesto a jeho občanov.

 11. 11
  JKL says:

  Najvyšší čas odvolať tieto indivíduá. Netušia čo hovoria, nieto čo urobia. Čím skôr prídu o rozhodovacie kompetencie, tým menej zdevastujú toto mesto. Capi, ktorí si myslia, že sú najlepšími záhradníkmi.
  Zatiaľ nič zmysluplné nedokázali. Á sorry. Predsa len sú v niečom dobrí. V chrlení štúdií.
  Park treba pred nimi jednoznačne ochrániť.
  Láskavo sa vráťte k natieraniu lavičiek. Lavičky sa po vašich zásahoch budú dať opraviť, park nie.

 12. 12
  Minneapolis says:

  Staničák lives matter
  Na Staničáku záleži vy tupci !!

 13. 13
  Vtáci says:

  Horor začína
  Slávny horor Vtáky je najúspešnejším dielom slávneho režiséra Alfreda Hitchcocka. Ešte po polstoročí v nás vyvoláva mnohé otázky.
  Pravda je, že okrem poviedky anglickej spisovateľky Daphne du Maurier režiséra inšpirovala aj skutočná udalosť. V roku 1961 zaútočili čajky, vrany a iné vtáky v Monterey Bay v Kalifornii na domy, okná, autá i na ľudí.

  Nero utekaj idú po tebe havrany zo Staničáku zajtra máš okadený velociped

 14. 14
  MAXibrada says:

  Šeci vedza že bradatý roky mukluval pre smer.
  Idú také reči že Vlado ide zvačšuvat ten MAX.
  Na špiglsál sa nedá tak idú do parku.
  Hyster a jeho banda mu upratujú cestu.
  Budú lóve.

 15. 15
  Jozef says:

  Overene neoverene hoaxy to mu davno nepatri

 16. 16
  ponáhlik says:

  Bytovky ide stavať nejaký hlavatý ze Šúrovec.
  Ten nemá páru čo znamená staničák pre Trnavčanov.
  Možno má v tom paprče mladý Ponáhlik. Ništ neni náhoda.
  Uvidíme. Otroci makajú.

 17. 17
  will says:

  Dôvodová správa
  Na základe zákona č. 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nastala právna úprava podľa §25a, že obec môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) lokalitu, spravidla s výmerou do 100 ha, s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom za obecné chránené územie.
  Podľa tejto právnej úpravy VZN č. 435, účinné od 1. októbra 2014, zakázalo a obmedzilo vybrané činnosti na území Parku Janka Kráľa. Medzi iným určilo možnosť umiestniť do parku maximálne jednu jednopodlažnú stavbu (kiosk) o maximálnej zastavanej ploche do 30 m2 pre účely doplnkových služieb podporujúcich rekreačné aktivity, bez zohľadnenia veľkosti parku.
  Podľa VZN č. 533, účinného dňom 20.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava bola upravená hierarchia plôch mestských parkov a parkovej zelene ako aj podmienky umiestňovania nových budov na plochách mestských parkov a parkových plôch, ktoré majú slúžiť účelu parku a zabezpečeniu návštevníckych alebo doplnkových služieb na podporu rekreačných aktivít.
  Park Janka Kráľa bol podľa plošnej výmery (nad 30 000 m2), dostupnosti pre obyvateľov mesta, vybavenosti a intenzity údržby zaradený medzi parky celomestského významu. Do parkov tejto kategórie je umožnené umiestňovať nové budovy pre plnenie návštevníckych alebo doplnkových služieb na podporu rekreačných aktivít najviac 1 objekt o celkovej ploche do 100 m2 na každých, aj začatých 30 000 m2 z celkovej plochy parku. Nevyhnutnou podmienkou je vždy preveriť rozsah a spôsob zástavby vypracovaním urbanistickej štúdie podľa § 4 Stavebného zákona.
  Medzi obidvomi VZN (č. 435 a 533) došlo k nesúladu, ktorý sa odstráni zrušením uvedeného VZN. Ochrana územia Parku Janka Kráľa bude dostatočne zabezpečená podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych úprav, platného územného plánu mesta Trnava a VZN č. 427, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 289 o verejnej zeleni.

  • 17.1
   hejter says:

   “Medzi obidvomi VZN (č. 435 a 533) došlo k nesúladu, ktorý sa odstráni zrušením uvedeného VZN.”
   Ako vznikol ten nesúlad? Nie predsa tak, že v rozpore s VZN 435 bola prijatá zmena územného plánu? A teraz na základe tej zmeny územnému plánu ideme rušiť ochranu parku? Nech sa odstráni nesúlad v tom dokumente, ktorý vznikol neskôr…

   • 17.1.1
    JUDr. says:

    Ako vždy to všetko pos..li takže už to išlo na prokuratúru.
    Už tých podvodov stačilo aj celej tej bandy.

 18. 18
  Okolie says:

  Takto to vyzerá, keď sa dostanú kompetencie do rúk nevyzretým deťom. Myslia si, že automaticky všetko môžu.
  Paralela: tínedžeri ak si neoholia detské chĺpky, majú pocit, že okolie ich automaticky považuje za dospelákov.
  Chlapci, problém je však v tom, že to okolie to tak nevníma…

 19. 19
  Pán "Expert na všetko" says:

  https://www.trnava-live.sk/2017/04/26/mesto-predstavilo-tri-najlepsie-riesenia-verejnej-sutaze-na-navrh-obnovy-parku-janka-krala/

  Možné je aj to, že to chcú “napasovať” na fantasmagorickú štúdiu z roku 2017 s prekrytými chodníkmi v parku a podobnými výplodmi bujnej mysle. Viď link vyššie.
  Na závere článku podľa predošlého linku je aj zoznam expertov poroty. Dozvieme sa, že aj náš súčasný pán primátor bol expertom poroty, ktorá vybrala túto víťaznú fantasmagóriu. Otázka znie, kde nabral expertné zručnosti, aby bol nominovaný do tejto veľactenej pozície. Pri kosení trávy, alebo pri natieraní lavičiek? Alebo diaľkovo vyštudoval krajinnú architektúru? Alebo si niekto myslí, že na to aby bol expertom na všetko, stačia volebné hlasy?

  • 19.1
   Amatéri says:

   Pokiaľ to nie je legislatívne obmedzené, tak minimálne by mal fungovať pud sebazáchovy, aby sa komunálny činiteľ nedostal do podozrenia pri konflikte záujmov. Nanominovať sa do výberovej komisie je absolútne amatérske.

  • 19.2
   Meno says:

   Z toho článku:
   “Tri najlepšie návrhy podľa odbornej poroty, ktoré získajú finančné odmeny 6000, 3600 a 2400 eur, samospráva zverejnila.”

   Prečo má vlastne niekto kto nemá víťazný návrh dostávať odmenu?
   Odmeny im boli vyplatené? Je projekt realizovaný?

  • 19.3
   Juraj says:

   Víťazná štúdia nesplnila základné zadanie súťaže. Podmienkou bolo, aby sa návrh vtesnal do regulatívov chráneného územia podľa VZN 435. “Expertná” skupina mala tento návrh vyradiť. Namiesto toho ho vyhlásila za víťazný. Odvtedy robí mesto všetko pre to, aby tam tie komerčné prevádzky do parku dotiahlo. Je to smutné, keď nekompetetní ľudia môžu rozhodovať o osude mesta, ale ešte horšie je, keď si nedajú poradiť a nepočúvajú rozumné argumenty.

 20. 20
  zelenaj says:

  bravo, majster brecka!
  len si pekne pil konarik…

 21. 21
  Mesto, kde včera znamená až zajtra says:

  Chcú priniesť život do parku, lebo inak bude mŕtvy.

  Ako môže rušný park, takmer v strede mesta, v blízkosti dopravných uzlov a nákupného centra, byť mŕtvym? Veď oni sa na túto akciu nevedia ani argumentačne pripraviť. Samé bludy a hlušina.
  Kúsok pokojného miesta chcú znehodnotiť túžbou po akcii. V určitom veku je táto potreba zrelá na psychologické vyšetrenie.
  Dokončite Zelený kríček, Ružový kríček, vybudujte konečne tú gotickú záhradu na Hollého. Promenáda je vhodná tiež na drobné vylepšenia. Toľko priestoru na realizáciu tu máte a nie a nie sa do toho pustiť.

 22. 22
  salám says:

  Hrobári používajú otrepanú salámovú teóriu
  Najskôr lavička, potom kaviarnička, betónik, územný plánik a postupne keď si nikto nevšimne šups developerík. A je to. Salám je nakrájaný.
  Majú motiváciu prečo by inak tak za tú chujovinu bojovali.
  Budú lóve.
  Poznajú si svoje brovce. Vedia že ničomu nerozumejú.

 23. 23
  hmla says:

  Nero začal zrazu v zúfalstve vypúšťať na FB hmlu.
  Veľký ekológ a záchranca klímy, čo si bol robiť nasilu PR u Budaja ide rušiť chránený park. Jediný na Slovensku. To je super rarita. Trapas.
  Budy bude v šoku keď zistí čo za čudo to tam mal.
  Nero si strelil do kolena a stupil do …. ako vždy.
  ON to chcel vlastne dobre ale dopadlo to ako vždy.

 24. 24
  xXx says:

  Odkedy sluzia kaviarne podpore rekreacnych aktivit? Co si myslia, ze to je Yellowstons, ze tam umriete od smadu, ked nenajdete kaviaren? Kto tam chce vlastne postavit tie dve kaviarne? Aku klientelu tam ocakavaju? To si niekto mysli, ze v tom parku na tom zarobi, ci to bude mesto dotovat?

 25. 25
  Sisa says:

  Revitalizacia parku sa da urobit aj bez zrusenia VZN 435 takze tu ide len o tie kaviarne ktorych je v Trnave uz teraz privela.

 26. 26
  jozef says:

  Prosím udržujme jestvujúce parky, ihriská a verejné priestranstva, chodníky k spokojnosti občanov , počet podnetov na odkaze pre starostu sa zvyšuje ako sa mesto stará o čistotu a údržbu. Samé štúdie na ktoré nemate aj tak financie /Zelený kríčok, most v Kamenáči, Precháreň, Kalogatia a množstvo iných ,ktoré boli avízované , ale neuskutočnené.

 27. 27
  • 27.1
   Park says:

   Ak sa mýlim tak ma oprav, ale to zväčšenie staničného parku o cca 5 ha nie je náhodou už existujúci Park Beethovena ?
   Vlastne výdeš zo staničáku a napájaš sa na už existujúci park Beethovena.
   Čiže čo ide rozšíriť primátor ? To čo už existuje ? A naviac tam ide popri štreke robiť cyklochodník, čiže kopa betónu, čím sa z parku trávnatá plocha ukrojí a tzv. terajšia parková plocha parku Beethovena sa zmenší.

  • 27.2
   Juraj says:

   Článok je len opísaný status primátora z FB. Potvrdzuje sa, že zachovaním chráneného územia sa nikto nezaoberal. Žiadna analýza dopadov na životné prostredie, žiadne alternatívy s dodržaním limitov územia – nič. Až neskôr zistili, že postaviť sa to nedá, lebo tomu bránia limity. Výsledok: zrušme chránené územie a je to. Nejako to obkecáme a za kaviareň dostaneme lajky.

  • 27.3
   ABC says:

   Vždy keď je náš Mlaďoch nachytaný na hruškách jeho argumentácia je úplne od veci. Spomeňme Všivavý hájiček a jeho argumentácia obnovou hradieb a ich zviditeľnením. Vyrúbal potrebné stromy ,aby sa mu tam zmestil cyklochodník a záujem o hradby sa stratil. Tu je to obdobné a aj argumentácia a obhajoba zamýšľaného úmyslu je obdobná. Mlaďoch chce získať love z EU a potom prideliť stavbu spriaznenej duše a v symbióze ako s cyklovežou, navýšiť o 100% náklady a robotka pre vyvolených je na svete. Tu vôbec nejde o občanov mesta a ich relax. Nebolo by už konečne vhodné oboznámiť orgány EÚ s praktikami novozaloženej organizovanej trnavskej skupiny.

 28. 28
  peter says:

  Prispievam len uvahou :
  vytvorenie kaviarne resp. kaviarni v Stanicaku je v podstate ekonomicka samovrazda . Kupa/prenájom pozemku,platenie dane z nehnutelnosti,alebo najmu projekty,povolovacky,splnenie vsetkych hygienických noriem. Nasledne samotna prevadzka,kedy sa prevadzkovatel musi rozhodnut,ze kto bude jeho nosna klientela – ci mamicky s detmi,alebo standartna klientela s alko a nealko napojmi bez kuchyne,alebo s kuchynou. cize na zaciatku investicia v sto tisicoch.
  Neverim,ze tam nejakyinvestor postavi objekt na prenájom pri sucasnych cenách najmov.
  Navratnost investicie necham na posudenie skusenejsim.
  Celkom budem rad,ked s k tomu niekto vyjadri.

  • 28.1
   Juraj says:

   peter: Kaviareň tam postaví mesto za naše dane + EU peniaze (aj to sú naše dane). A potom vyberie prevádzkovateľa, ktorý bude platiť nájom. Keď mu to nepôjde, tak si vypýta zníženie nájmu a je to. O zeleň okolo sa bude starať mesto. Konkurencia vedľa neho nevznikne (akoby sa to mohlo stať napr. na pešej zóne). Práveže to je super biznis plán.

 29. 29
  peter says:

  Juraj, dakujem,ze si medzi riadkami vycital predpokladyny scenar vyvoja.
  Ano to je jediny mozny scenar. Vsetko za nase peniaze. Bez rizika krachu! Vsak budova zostane v majetku mesta,ako mnoho iných,ako napr.pracharen bez vyuzitia v centre prveho kralovskeho mesta na Slovensku. Metoda pokus/omyl bez rizika za mestske peniaze.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.